En asa­na för ome­del­bar av­slapp­ning

Womens Health - Yoga (Sweden) - - EN GENVÄG TILL ZEN -

Den här fan­tas­tis­ka po­si­tio­nen hjäl­per en sli­ten kropp att kopp­la av på rik­tigt. Om du är stres­sad, har svårt att so­va och har ont kan den ome­del­ba­ra av­kopp­ling­en gö­ra un­der­verk.

Full­kom­ligt lugn i en en­kel po­si­tion? Ja, tack! ”Låt mig pre­sen­te­ra en av mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­rit­po­si­tio­ner”, sä­ger Kat­hryn Bu­dig, yo­ga­in­struk­tör och för­fat­ta­re. ”An­vänd den här po­si­tio­nen när du be­hö­ver kopp­la av och lad­da om.”

Sitt bred­vid en vägg med be­nen ut­sträck­ta. Lägg dig på rygg sam­ti­digt som du vri­der över­krop­pen bort från väg­gen och lyf­ter upp be­nen. Flyt­ta in rum­pan så nä­ra väg­gen som möj­ligt. Låt ryg­gen vi­la platt mot gol­vet. Slapp­na av i nac­ken och känn hur lå­ren tyng­er ned bäc­ke­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.