Hur ska jag an­das?

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 3 -

Yo­ga är fan­tas­tisk trä­ning, som dess­utom har den sto­ra för­de­len att de kan lö­sa upp all stress. Den av­slapp­nan­de hem­lig­he­ten är en­kel, att an­das. Pra­nay­a­ma (and­nings­kon­troll) an­vänds i al­la po­si­tio­ner. Uj­jayi-and­ning ut­övas ge­nom att an­das in och ut ge­nom näs­bor­rar­na med mun­nen stängd. Den här and­nings­me­to­den hjäl­per dig att fo­ku­se­ra när tan­kar­na bör­jar fly­ga iväg el­ler när en po­si­tion känns ut­ma­nan­de. Kom­bi­na­tio­nen av fo­kus på bå­de and­ning och po­si­tion är nyc­keln till yo­gans för­må­ga att sud­da ut stress. Fo­ku­set hjäl­per till att tys­ta hög­ljud­da tan­kar och kan ta dig till en lugn och cen­tre­rad plats. Oav­sett om du ut­ö­var yo­ga på pass el­ler hem­ma kan det va­ra en fristad i en hek­tisk var­dag. Yo­ga är en fy­sisk och men­tal ak­ti­vi­tet som hjäl­per dig att lyss­na på dig själv, istäl­let för att fo­ku­se­ra på vad and­ra krä­ver av dig. Även om du in­te har tid för långa pass kan det hjäl­pa väl­digt mycket att stan­na upp fem mi­nu­ter var­je dag för att fo­ku­se­ra på and­ning­en. Din puls sjun­ker, ditt sinne känns lät­ta­re och du gör dig re­do för res­ten av da­gen.

TES­TA: Hit­ta en lugn och be­hag­lig plats där du kan stan­na upp och va­ra dig själv. Sitt med be­nen i kors och med ryg­gen rak. Slut ögo­nen. An­das in lång­samt i fy­ra se­kun­der. Håll an­dan i fy­ra se­kun­der, och an­das se­dan lång­samt ut i fy­ra se­kun­der. Upp­re­pa öv­ning­en i upp till fem mi­nu­ter. Öpp­na ögo­nen. Du kom­mer bli för­vå­nad över hur av­slapp­nad du blir. Allt som be­hövs är fem mi­nu­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.