Är yo­ga re­li­giöst?

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 3 -

Yo­ga är and­ligt, men in­te nå­gon re­li­gi­on. Yo­gan har inga for­mel­la tros­be­kän­nel­ser el­ler ce­re­mo­ni­er. Yo­ga ska hjäl­pa krop­pen, and­ning­en, sjä­len och sin­net att få kon­takt. Kropp och själ ska för­e­nas. Ur­sprung­li­gen kom­mer yo­ga från In­di­en och as­so­cie­ras där­för of­ta med hin­du­ism. Du kan se pryd­na­der el­ler tav­lor av gu­do­mar som Shi­va, Ha­nu­man och Ga­nes­ha i vis­sa yo­gastu­di­or, men de är in­te där­för att dyr­kas. De re­pre­sen­te­rar be­rät­tel­ser och lär­do­mar från det för­flut­na och ett ener­gi­rikt sätt att le­va. Ga­nes­ha är till ex­em­pel ”den som över­vin­ner hin­der”. Vis­sa in­struk­tö­rer näm­ner gu­den när de le­der del­ta­ga­re ge­nom ut­ma­nan­de po­si­tio­ner. Det finns många yo­gastu­di­or som in­te häm­tar nå­gon in­spi­ra­tion alls från In­di­en.

KOM IHÅG: Yo­ga är in­te re­li­gi­on. Om din yo­gaut­öv­ning ska va­ra en livs­stil och ha en dju­pa­re and­lig aspekt el­ler in­te är upp till dig. Po­si­tio­ner­na och pas­sen i den här boken är ut­for­ma­de för att för­bätt­ra din form, stil­la tan­kar­na och ge dig till­räck­ligt med ener­gi för att kun­na va­ra den bäs­ta möj­li­ga ver­sio­nen av dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.