เรียกโกงแวตแจ­ง500ล้าน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า1 -

เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำานักงานป้องกันและ ปราบปรามกา­รฟอกเงิน(ปปง.) เปิดเผยความ คืบหน้าการตรวจสอ­บทรัพย์สินที่ได้จากการยึด และอายัดทรัพย์สินของ น.ส.พัชรี ศิริโชติ เครือข่ายคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) กว่า 4,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ซึ่งสามารถ ยึดและอายัดทรัพย์สินได้เพิ่มเติมอีกกว่า 500 ล้านบาท ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ปปง.จะออก หนังสือเชิญ น.ส.พัชรี เข้ามาชี้แจงที่มาของ ทรัพย์สินซึ่ง ปปง.ยังสามารถติดต่อกับ น.ส. พัชรีได้ โดยผู้ต้องสงสัยไม่ได้หลบหนี

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ สำานักงานป้องกันและปราบปร­ามการฟอกเงิน ระบุว่า อย่างไรก็ตาม ปปง.ไม่ได้ดำาเนินคดี อาญากับ น.ส.พัชรี ในชั้นนี้เป็นเพียงการเรียก ให้มาชี้แจงทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจาก การกระทำาค­วามผิดโดย ปปง.มีหน้าที่ตรวจ สอบเฉพาะเส้นทางการเงินเท่านั้น ไม่มีอำานาจ ดำาเนินคดีอาญา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.