วาระ สปช., สนช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วาระของ สปช., สนช. ในสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจ คือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. นัดประชุมครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 5 มี.ค. และครั้งที่ 15/2558 โดยมีเรื่องเร่งด่วน คือ ดำาเนินการกระบวน­การถอดถอน อดีต ส.ว.จำานวน 38 คนออกจากตำ­าแหน่งตามมาตรา 6 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตร­า 64 แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ช. โดยจะมีการซักถามประเด็นที่ สนช.กำาหนดโดย กมธ.ซักถาม นอกจากนี้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ประกัน สังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และจะพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาคือ นโยบายการต­รวจ เงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558-2560) ของคณะกรรม­การตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณารายงา­น ผลการปฏิบัติงานของสำานักงานป้องกันและปราบปร­ามการฟอกเงิน (ปปง.) ประจำา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขณะที่นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. มีคำาสั่งนัดประชุม สปช. ครั้ง ที่ 12/2558 ในวันที่ 2 มี.ค. และครั้งที่ 13/2558 ในวันที่ 3 มี.ค. เวลา 11.00 น. โดยมี วาระการพิจารณารับทราบรายงา­นความคืบหน้าของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณา เรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานพิจารณาศึกษา เรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. … สำาหรับการประชุมในวันที่ 3 มี.ค. มีวาระการ พิจารณารับทราบรายงา­นความคืบหน้าของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาเรื่องที่คณะ กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือพิจารณารายงา­นของคณะกรร­มาธิการปฏิรูปพลังงาน เรื่อง “การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไ­ทย”. ขึ้นมาตรวจสอบ­จริยธรรมหรือไม่ นายสมศักดิ์ ส่วนได้มีการแต่งตั้งคนในครอบค­รัวเข้ามาช่วย กล่าวว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบก็เปล่าประโยชน์ งานนั้นพบว่า ร้อยละ 12.4 ระบุเห็นด้วยกับ ในเมื่อเขาบอกว่าไม่ผิด ไม่มีกฎหมายเอาผิดตัว เรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า คิดว่าคนใกล้ชิด คนทำาอ้างว่าเรื่องนี้ถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ น่าจะเข้าใจกันได้ดีกว่า จะได้ทำางานง่ายขึ้น แต่ ผิดศีลธรรมเพราะ­ฉะนั้นกรรมการตั้งขึ้นมาจะมี แกนนำาชุมชนประมาณค­รึ่งหนึ่งคือร้อยละ 56.3 ประโยชน์อะไร อยู่ที่สำานึกที่มีต่อประชาชน ระบุไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า อยากให้ได้ มากกว่า ประชาชนเขา­ฝากความหวังและให้ คนที่มีความรู้ความสามารถ­จริง ๆ มาทำางาน เกียรติ สนช.สูงมากแต่กลับไม่เคารพเกียรติตัว อยากให้มีความคิดที่หลากหลายใน­การทำางาน เองจะว่าอะไรซึ่งตนได้เขียนกลอนแสดง­ความ เป็นการทำาลาย­ความเชื่อมั่นที่มีต่อ สนช.เอง คิดเห็นในเรื่องนี้ตอนหนึ่งว่า “คุณรังเกียจ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการที่นายก เหยียดหยาม ประณามด่า เอาทั้งลูก ภรรยา มา รัฐมนตรีสั่งให้แก้ไขกฎหมายก่อนเปิดสัมปทาน สืบสาน นักการเมือง มันชั่วช้า ทั้งสามานย์ น่า รอบต่อไป ร้อยละ 63.0 ระบุรู้สึกมีความ สงสาร ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” สุข เพราะแสดงว่านายกรัฐมนตรีใส่ใจในความ คิดเห็นของประชาช­น อยากให้มีข้อมูลราย ละเอียดที่มากพอก่อนที่จะตัดสินใจ ขณะร้อย ละ 15.0 ระบุไม่มีความสุขเพราะเกรง­ว่าจะช้า เกินไป กลัวว่าประเทศจะข­าดแคลนพลังงาน กลัวประเทศชาติจะเสียผลประโยชน์ และร้อย ละ 22.0 ไม่มีความเห็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.