มื

Daily News Thailand - - Teenzone -

อเล็ก ๆ เขียน ก.ไก่ ข.ไข่ พยัญชนะไทย อย่างตั้งอกตั้งใจ ปากระบายรอ­ยยิ้มออก มาเมื่อได้รับคา�ชมว่าเขียนภาษาไทยส­วย แต่รอย ยิ้มกลับดูเศร้าลงเมื่อคิดได้ว่า พรุ่งนี้จะต้องติดตาม พ่อแม่ที่ยึดอาชีพฉาบปูนไปไซต์งานก่อสร้างที่ จังหวัดเชียงราย แทนที่จะได้ไปโรงเรียนที่ก า�ลัง จะเปิดเทอมอย่างที่วาดฝันไว้

ด.ญ.จันดี เบิน อายุ 13 ปี และ ด.ช.เชนเชีย อายุ 11 ขวบ เด็กสัญชาติกัมพูชา เป็นเหมือนเด็กอีกหลาย ๆ คน ที่ติดตามพ่อแม่ เข้ามาค้าแรงงานในไ­ซต์งานก่อสร้าง แต่ทั้งสอง โชคดีที่ได้มาอยู่ในไซต์งานก่อสร้างในจังหวัด เชียงใหม่ เนื่องจากไซต์งานนี้ ได้จัด “พื้นที่ส า�หรับ เด็ก เพลิน เรียน รู้ เล่น” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสา�หรับเด็ก” หรือ THE GOOD SPACE (เดอะ กู้ด สเปซ) เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างแสนสิริ, พันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง และ องค์การยูนิเซฟ ให้เป็นสถานที่สร้างโอกาสการ เรียนรู้ด้านพื้นฐานส�าหรับเด็ก เสริมทักษะ พัฒนาการตามวัย รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจาก อันตรายหรืออุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ก่อสร้าง

“เรียนหนังสือในโครงการ­นี้มา 1 ปีแล้ว ดีใจมากเมื่อรู้ว่าจะได้ไปโรงเรียน แม้จะตัวโต และอายุมากกว่าคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนก็ตาม แต่ เมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่จะต้องย้ายไปเชียงราย ก็ เสียใจมากที่จะไม่ได้ไปโรงเรียน ถ้าไปอยู่ไซต์ งานที่เชียงรายก็คงต้องอยู่แต่ในห้องพัก และก็ เลี้ยงน้องแทน” ด.ญ.จันดีบอกถึงอนาคตอันใกล้ ของตนเอง

คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอา�นวยการ บริษัท แสนสิริ จา�กัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ ร่วมรณรงค์การยุติการ ใช้แรงงานเด็ก พื้นที่ ปลอดภัยสา�หรับเด็ก จึง เกิดขึ้นเพื่อเด็กในไซต์ ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใด มี สิทธิเข้าไปเรียนรู้และทา�กจิกรรม ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง วิธีปกป้องคุ้มครองเด็กจากการ ใช้แรงงานเด็ก พื้นที่ปลอดภัย สา�หรับเด็ก จะมีอายุขัยประมาณ 1,300 วัน ตามระยะเวล­างาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเด็กจะได้ เรียนหนังสือ และทากิจกรรมทุกอย่างตามวัย� ก่อนจะถูกทุบทา�ลายลงเนื่องจากต้องย้ายไซต์งาน ก่อสร้าง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก 9 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 แห่งในปีนี้

คุณอภิชาติ กล่าวอีกว่า ในระยะยาวเ­ด็ก เหล่านี้จะได้รับการต่อยอด โดยสนับสนุนให้ได้เข้า เรียนในห้องเรียนเช่นเดียวกับเด็กปกติ ซึ่งปัจจุบัน มีเด็กที่สามารถส่งเข้าสู่ระบบโรงเรียน ณ โรงเรียน วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่แล้ว 40 คน กู้ด สเปซ จึงถือเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของ เด็ก เพื่อรอโอกาสที่จะได้สู่ระบบการศึกษาปกติ อย่างไรก็ตามส�าหรับเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ยังมีปัญหาเรื่องหนังสือรับรองตามกฎห­มายซึ่ง จะเป็นอุปสรรคเมื่อเด็กเหล่านี้ไปศึกษาต่อ ใน ขั้นต้นได้ประสานทางโ­รงเรียน เพื่อออกใบรับ รองผ่านการจบหลักสูตร ซึ่งสามารถส่งตัว เด็กไปเข้าโรงเรียนใกล้สถานที่ก่อสร้างที่พ่อแม่ เด็กต้องย้ายไปท�างาน และในอนาคต­จะต้อง ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับคา� แนะน�าในการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ ได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูง ที่สุด

คุณพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การ ยูนิเซฟ กล่าวว่า ยังมีเด็กในประเทศไ­ทยอีกเป็น จ�านวนมากที่เติบโตในสภาพแ­วดล้อมที่ไม่ ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กต่างด้าวที่ตาม ครอบครัวมาท �า งานในไซต์งานก่อสร้าง ท�าให้ เด็กขาดโอกาสก­ารพัฒนา และการเข้าถึง บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งตาม กฎหมายเด็กทุกคนทั่วโลกมีสิทธิที่จะได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน แสนสิริเป็นหนึ่ง ตัวอย่างองค์กรภาคเอกชน­ที่ให้ความสา�คัญด้าน สิทธิเด็ก และก็หวังว่าบริษัทอื่น ๆ จะเห็นความ ส�าคัญช่วยกันส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่บริษัทของตนเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.