Daily News Thailand - - Teenzone -

หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ิ ั ี ์ (SAU) ยกระดับการผลิตบัณฑิตจัดสอบั ิ ั ิ ั ICDL เพิ่มทักษะไอทีให้กับนักศึกษา ให้มีทักษะความพร้อมต่อการ ท า� งานในยุคเออีซี

ผศ.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) กล่าวว่า ทักษะด้านไอทีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ปัจจุบันเราได้ใช้ มาตรฐานสาก­ล ICDL (Internatio­nal Computer Driving Licence) ให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนและสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบไป จะมี ความสามารถ­ในการใช้ไอทีพื้นฐานได้อย่างดี โดย ICDL นี้เป็นมาตรฐาน สากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นเกณฑ์วัดผลที่ใช้พิจารณาบุคคลเข้า ท า� งาน ว่ามีทักษะไอทีพื้นฐานทา�งานได้จริง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดสอบ ICDL ทุกภาคการศึกษา ซึ่งการสอบ ดังกล่าวไม่ได้เหมาะส�าหรับนักศึกษาเพียงเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถ สอบได้ เนื่องจากทางมห­าวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบมาตรฐาน­ของ ICDL บุคคลที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั่วโลก และสามารถน­า�ไปใช้เพื่อประกอบการ­สมัครงาน เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษา มีความรู้ความช�านาญทางด้านไอทีตามมาตรฐาน­เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ประกาศนียบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับในกว่า 148 ประเทศ ได้รับ การแปลข้อสอบแล้วกว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย โดยได้รับการ สนับสนุนจากองค์กรระดับสากลต่าง ๆ เช่น ยูเอ็น, อียู และบริษัทข้าม ชาติอื่น ๆ ข้อดีของ ICDL คือ ช่วยเพิ่มโอกาสในกา­รสมัครงาน และการ ศึกษาต่อ เป็นสิ่งเติมเต็มช่องว่างในใบประวัติ และการพัฒนาอาชีพของผู้ เข้ารับการทดสอบ ตลอดจนเป็นการรับรองความสา­มารถในระดับสากล เป็นใบเบิกทางสู่การศึกษาไอที ขั้นสูง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.