กับโปรดักชั่นเฮ้าส์สุดเกรียน ด้วย

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th

คว�มรักและชื่นชอบก�รดูภ�พยนตร์ม�ตงั้แต่ เด็ก ๆ ทำ�ให้ในช่วงมัธยมปล�ย “เจแปน– ภาณุพรรณ จันทนะพงษ์” เริ่มก่อร่�งสร้�งฝันของตนเอง จ�กคว�มสนใจเกี่ยวกับเบื้องหลังก�รถ่�ยทำ� ก�รตัดต่อ ฉ�กหลุด และมุกตลกที่มักสอดแทรกไว้ท้�ยภ�พยนตร์ทุก เรื่อง จนเกิดเป็นแรงบันด�ลใจที่จะสร้�งภ�พยนตร์ของ ตนเองและยึดถือเป็นอ�ชพีให้ได้ นี่คือที่ม�ก�ำเนิดโปรดักชั่น เฮ้�ส์เกรียนแห่งยุคในน�ม บุฟเฟต์ โปรดักชั่น (Buffet Production)

“ตอนแรกที่ตัดสินใจยื่นแอดมิชชั่นมห�วิทย�ลัยรัฐ แห่งหนึ่ง ผมมีพอร์ตง�นเพียบแต่ก็ต้องผิดหวังม�กเพร�ะอ�จ�รย์ ที่สอบสัมภ�ษณ์บอกผมว่�พอร์ตง�นที่ไม่มีร�งวัลระดับประเทศม� ก�รนัตีแบบนี้คงเรียนที่นี่ไม่ได้ ..อึ้งเลยครับ..อ�จ�รย์ไม่แม้แต่จะเปิด ดูง�นของผมก่อน”

แม้จะผิดหวังกับระบบแอดมิชชั่นกับเส้นท�งเรียนที่ตั้งใจไว้ แต่เข�ไม่คิดจะทิ้งคว�มฝัน ในที่สุดจึงตัดสินใจเรียนที่มห�ว ิท ย�ลัย กรุงเทพ คณะนิเทศศ�สตร์ส�ข�ภ�พยนตร์ เพื่อเดินต�มฝันต่อไป และที่นี่ทำ�ให้เจแปนได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องไม้เครื่องมือที่มีคว�มพร้อม รวมทั้งได้อ�จ�รย์คอยแนะนำ� สนับสนุนและเปิดกว้�งท�งคว�มคิด ทำ�ให้เข� “ปล่อยของ” ที่มีอยู่ ออกม�ได้เต็มที่ นอกจ�กนี้ยังได้เรียนรู้ก�รทำ�ธรุกิจภ�พยนตร์ ทำ�ให้ เข�ท�ำธ รุกิจเป็น

เพร�ะเป็นคนมีไอเดียสร้�งสรรค์ม�กม�ย เจแปนและ พลพรรคจึงร่วมกันก่อตั้ง บุฟเฟต์ โปรดักชั่น ขึ้นม�ต งั้ แต่เรียนอยู่ ชั้นปีที่ 2 โดยจดทะเบียนเป็นห้�งหุ้นส่วนจำ�ก ดัมีสม�ชกิในช่วงก่อตั้ง 15 คน ก่อนขย�ยเป็น 27 คน เพื่อคว�มหล�กหล�ยของไอเดีย สร้�งสรรค์ร่วมกันผลิตผลง�นภ�พยนตร์ ภ�พยนตร์สั้น มิวสิกวิดีโอ และภ�พยนตร์โฆษณ�

บุฟเฟต์ โปรดักชั่น เริ่มสร้างชื่อมาจากคลิปล้อเลียน ภาพยนตร์ โฆษณา ดารา นักร้อง ที่มียอดคลิกไลค์ถึงหลักล้าน ใครอยากลิ้มลองความฮา­แสนน่ารักของไอเดียในแบบนักศึกษา เจนวาย เข้าไปเสิร์ชคลิปงานบุฟเฟต์โปรดักชั่น http://www. youtube.com/BuffetChan­nel ลิสต์ผลงานยาวเห­ยียดจะเรียก เสียงหัวเราะได้ตลอด

“ชื่อบุฟเฟต์ม�จ�กก�ร รวมตัวของผมและเ­พื่อนที่ต่�งคน ต่�งที่ม�ต่�งมีรสช�ติท�งคว�ม คิดต่�งกันแต่ม�รวมกันเพื่อ สร้�งสรรค์ง�นที่ชอบเหมือน ๆ กัน ง�นของพวกเร�มลูกบ้�ี เกรียน ฮ� แต่ทุกชิ้นง�นจะมีส�ระ สโลแกนของบุฟเฟต์ โปรดักชั่นก็ คือ เร�ให้คุณไม่อั้น ใครก็ต�ม ที่ม�ใช้บริก�รของพวกเร�รบัรอง ได้ว่�ไม่อั้นจริง ๆ”

เมื่อเจแปนและเ­พื่อน เรียนจบจึงอัพเกรดกิจก�รจ�กห้�งหุ้นส่วนจำ�ก ัด ม�เป็นบริษัทจำ�ก ัด รวมระยะเวล�ด�เนินธุรกิจของตัวเองม�แล้วร�วำ 3 ปี ถือเป็นผู้ ประกอบก�รอ�ยนุ้อยที่ทำ�ง�นสร้�งอ�ชพีไปพร้อมกับก�รเรียน ตอน นี้พวกเข�ร ับง�นผลิตสื่ออย่�งจริงจังต่อเนื่องในฐ�นะผู้ประกอบก�ร รุ่นใหม่ รับทั้งง�นผลิตภ�พยนตร์ ผลิตซีรีส์ภ�พยนตร์โฆษณ� (ชุด ชั้นในซ�บ น่ี�) ผลิตทีวีซีร้�นฮอตพอท ซึ่งเตรียมออกอ�ก�ศเร็ว ๆ นี้ ขณะเดียวกันก็ยังคงทำ�คลิปล้อเลียนสนุก ๆ อัพโหลดยูทูบอยู่เรื่อย ๆ อย่�งเช่น คลิปล้อเลียนภ�พยนตร์ เกย์-มึน-โฮ ฝ�กไว้ในก้นเธอ เป็นต้น

ล่�ส ุดฝันของเจแปนแ­ละเพื่อนก็เป็นจริงเมื่อผลง�นวิทย� นิพนธ์ภ�พยนตร์เรื่อง เพื่อนขีดเส้นใต้ ลงโรงฉ�ยไปแล้วเมื่อกล�ง เดือนกุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม�ต้อนรับเทศก�ล ว�เลนไทน์

“พวกผมว�งแผนเอ�ไว้ตั้งแต่ตอนเรียน แล้วว่�จะทำ�หนังเรื่องนี้ส่งอ�จ�รย์ แล้วพัฒน�ตอ่ ให้ส�ม�รถเข้�ฉ�ยจริงในโรงภ�พยนตร์ได้ พวก เร�ทมุ่เทกันม�กกับก�รถ่�ยทำ� และเร�ว�งแผน กันว่�จะผลิตผลง�นภ�พยนตร์ให้ม�กขึ้น อย่�ง น้อย ๆ ปีละ 2-3 เรื่อง ธุรกิจภ�พยนตร์และสื่อ มัลติมีเดียในเมืองไทยยังพัฒน�และขย�ยตัวไปได้ อีกม�กครับ คว�มรู้ที่ได้จ�กมห�ว ทิ ย�ล ยั และที่ สำ�ค ญั ยังสอนก�รเป็นเจ้�ของกิจก�รที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ให้ด้วย ทำ�ให้ เร�รระู้บบก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจรอบด้�น”

นี่คือตัวอย่�งเล็ก ๆ ของคนเจนว�ยกับ คว�มมุ่งหวังที่จะประกอบกิจก�รของตัวเองด้วย กระบวนคิดแบบสร้�งสรรค์ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคม รวมทั้งเป็นตัวอย่�งในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้คนยุคนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.