เกมปริศนาคำาทายอ­ะไรเอ่ย?

Daily News Thailand - - บันเทิง -

เลือกให้ได้รับทุนก่อสร้�ง อ�ค�รเรียนบิ๊กซี 39” ษ เป็นแบบ สปช 104/26 อ�ค�รคอนกรีต 2 ชั้น งบประม�ณที่ใช้ก่อสร้�ง 1,800,000 บ�ท รวม คุรุภัณฑ์ และได้เริ่มทำ�ก�รก่อสร้�งม�ตงั้แต่ปล�ย เดือนกรกฎ�คม 2557 ขณะนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ต�ม ม�ตรฐ�น สพฐ.ทุกประก�ร...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.