สพป.สุพรรณฯเขต1ค­ว้า2รางวัลครูต้นแบบ

Daily News Thailand - - ข่าวทั่วไทย-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่2 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย จักรพรรด์ิ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ เปิดเผยถึงการคัดเลือกรางวัลครูต้นแบบ10 ยอด ครูไทยของแผ่นดิน มีข้าราชการครูในสังกัดได้รับ คัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำานวน 2 ราย คือ นาย อภิชาติ ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ และ นางศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัด ป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นสามี-ภรรยากัน ได้เดินทางเข้า รับมอบรางวัลจาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการ­การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือกับ สภาครูและบุคลากรทางกา­รศึกษา (คุรุสภา) และ สำานักงานคณะกรร­มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

สำาหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใน การสร้าง และส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ความสามารถ ให้กำาลังใจและยกย่องเชิดชูครู เพื่อยกระดับและ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คุณครูผู้ทุ่มเทและ เสียสละในการส­ร้างอนาคตที่แข็งแรงให้ประเทศ อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพครูของไทยให้เป็นครู ยุคใหม่สำาหรับศตวรรษที่ 21 เพิ่มประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้คุณครูและเพื่อยกย่องเชิดชูครูของไทย ที่เป็นครูต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ ครูได้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมปฏิบัติ หน้าที่อย่างภาคภูมิใจต่อไปในอนาคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.