ſ ลั่นเปลี่ยนเก้าอี้หากจำาเป็น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อถามว่า กระทรวงใดต้องมีการปรับ หรือเสริมเป็นพิเศษ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกคนต้องช่วยกัน หากไปดูโพลสำารวจค­วาม คิดเห็น ฝ่ายเศรษฐกิจ หรือกระทรวงพา­ณิชย์ คะแนนอาจน้อย เพราะเศรษฐ­กิจโลกแย่ลง ขอร้องหากพูดกันว่าแย่ทุกวัน มันก็จะแย่ตาม ปาก เพราะประชา­ชนตื่นตระหนก ไม่กล้าใช้ เงิน ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้ปิดตายการปรับ ครม. ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ทำาไมต้อง ถามผมอย่างนั้น หากจำาเป็นก็ทำา”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.