เรื่องของ สสส.

Daily News Thailand - - การเมือง -

ได้ . เสริมสุขภ�พ(สสส.) การใช้จ่ายงบประมาณ­ขององค์กร สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

การตรวจสอบ

“คว�มโปร่งใส” ต่อก�รทำ�ง�นของ สสส. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง�นนี้ม�นำ�เสนอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.