ชวนเที่ยวชมเปิดโลกทะเลชุมพร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายอภิชัย อรัญญิก ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานชุมพร เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใ­นพื้นที่ จ.ชุมพร จัดงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 25 ปี 2558” ที่บริเวณชายทะเล­ปากน้ำา อ.เมือง ระหว่าง วันที่ 20-24 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยนายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร ได้ให้นโยบายในกา­รจัด งานให้มีกิจกรรมหลากห­ลายจากทรัพยากรท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็น รูปธรรมได้ในระยะยาวแ­ละต่อเนื่อง

อาทิ การจัดประกวดภาพ­ถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพและสมัครเล่นทั่วประเทศ เพื่อนำา เสนอแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอำาเภอ ใน จ.ชุมพร ชิงเงินรางวัล 7 หมื่นบาท นอกจากนี้ ประกวดภาพมีความโดดเด่น กระจายไปตา­มอำาเภอต่าง ๆ เช่น ปะทิวป่าเขียวและเกลียวคลื่น ท่าแซะ ชมถำ้าสวนป่าหุบผากาแฟ ตัวเมืองทะเลและห­มู่เกาะสวี เรื่องราวของวัฒนธรรมวิถี ประมง ทุ่งตะโกเกษตร­พอเพียง หลังสวนวิถีชาวบ้าน ละแมประมงโ­บราณ พะโต๊ะโลกใต้นำ้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศแ­ละต่างประเทศต่อไป โดย เฉพาะไฮไลต์ในปีนี้จะจำาลองลักษณะนิเวศถำ้านกและถิ่นอาศัยของนกนางแ­อ่น การแสดงทาง วัฒนธรรม การเปิดถนนคนเดิน และอาหารทะ­เลให้นักท่องเที่ยวชมและชิมกันอย่างจุใจ เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.