ศุภักษรปั่นคว้าแชมป์สเตจที่ 7

Daily News Thailand - - กีฬา -

ก�รแข่งขันจักรย�นท�งไกลร�ยก�ร “ไบ เวท คัพ 2015” ที่เมืองค�น� ประเทศเวียดน�ม ซึ่ง ทีมจักรย�นไทย ส่งนักปั่นชุดลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 28 นำ�โดย ศุภักษร นันตะนะ, จันทร์เพ็ง นนทะสิน, วิไล วรรณ กุลภ�, พันวร�ภรณ์ บุญสวัสด์ิ และ เพชรด� รนิทร์ สมร�ช ลงชิงชัย อย่�งไรก็ต�ม ก่อนหน้�นี้ ก�รแข่งขันผ่�นไปแล้ว 6 สเตจ ศุภักษร น่องเหล็ก ส�วไทย ยังคงรักษ�ผนำู้�เวล�รวมไว้ได้ ส่วนก�รแข่ง ขันในสเตจที่ 7 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่�นม� ใช้เส้นท�ง จ�กเมืองค�น� ไปเข้�เส้นชัยที่เมืองผ�นเทียท ระยะ ท�งรวม 103 กม. ปร�กฏว่� ทีมน่องเหล็กส�วไทย ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่�งยอดเยี่ยม เมื่อ ศุภักษร สปริ้นท์ เข้�เส้นชัยได้เป็นอันดับ 1 คว้�แชมป์ไป ครอง สำ�หรับผู้นำ�รวมจนถึงขณะนี้ อันดับ 1 ยังคงเป็น ศุภักษร เวล� 14.04.49 ชม., อันดับ 2 เช� ธี แคม ลี (เวียดน�ม) เวล� 14.05.11 ชม. และอันดับ 3 เช� ธิ ทวย ท�ง (เวียดน�ม) เวล� 14.06.20 ชม. ที่ 1 ขวัญทร�ย แก้วผอม 16.66 ม., วิ่ง 200 เมตร ช�ย อ�ยุ 17-25 ปี F13 ( ต�) ที่ 1 วีระวุฒิ ไชย นนท์ 26.12 วิน�ท,ี วิ่ง 200 เมตร หญิง อ�ยุ 1016 ปี F13 (ต�) ที่ 1 บุญย�นชุ เหมล� 35.98 วิน�ท,ี วิ่ง 200 เมตร หญิง อ�ยุ 10-16 ปี F45-47 (ร่�งก�ย) ที่ 1 ขวัญต� บูช� 42.97 วิน�ท,ี วิ่ง 200 เมตร หญิง อ�ยุ 17-25 ปี F45-47 (ร่�งก�ย) ที่ 1 นันท์นภัส อินใจ 56.37 วิน�ที

ฟุตซอล ทีมช�ย รอบรองชนะเ­ลิศ กลุ่ม คว�มพิก�รท�งหู อ�ยุ 10-16 ปี รร.โสตศึกษ� จ.นครปฐม ชนะ รร.โสตศึกษ� จ.ปร�จนีบุรี 1-0, รร.โสตศึกษ� จ.ชลบุรี ชนะ รร.โสตศึกษ� ทงุ่มห�เมฆ 7-3, เปตอง ช�ยคู่ รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่มยืนแข่งขัน ที่ 1 กัลย� เขียวไสว-ช�ยช�ญ เทพ ศรีห�, ช�ยคู่ รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่มปัญญ� ที่ 1 ธน�ธปิ ศรีทอง-จีรศักด์ิ โชคสวรรค์, ช�ยคู่ รุ่นอ�ยุ 17-25 ปี กลุ่มปัญญ� ที่ 1 ธีระพล สุวรรณนิตย์ภูธร พรหมดนตรี, ช�ยคู่ รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่ม หู ที่ 1 จินณวัตร เนื้ออ่อน-ฟ�รดีุน จงกลบ�ล, ช�ย คู่ รุ่นอ�ยุ 17-25 ปี กลุ่มหู ที่ 1 เจษฎ� กลิ่น หอม-พิษณุ ทองรมย์, หญิงคู่ รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่มปัญญ� ที่ 1 วนิด� พันธ์งอก-ศิริณธร นิ่มนุช, หญิงคู่ รุ่นอ�ยุ 17-25 ปี กลุ่มปัญญ� ที่ 1 สมฤดี ชนังกล�ง-ศศิวิมล แขมเกษม, หญิงคู่ รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่มหู ที่ 1 วีรย� ยอดแก้ว-อลิส� สุวรรณช�ตรี, หญิงคู่ รุ่นอ�ยุ 17-25 ปี กลุ่มหู ที่ 1 จุฑ�ม�ศ บุ ญติ้น-นันทพร ลิ้วลัญชน์. ที่สน�มเทนนิสไออ�ร์พีซี จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่�นม� รอบรองชนะเ­ลิศ มีผลดังนี้ หญิง เดี่ยว ชนิก�นต์ ศิลกุล ชนะ ชมภู่ทิพย์ จันด�เขต 6-2, 1-6, 7-6(6), นิช�ภ� รุ่งเทียน ชนะ จุฬ� ลกัษณ์ แซ่อึ้ง 7-5, 1-6, 6-0, ช�ยเดี่ยว จิรัฎฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ ทศ พึ่งรัศมี 6-2, 6-2, วรุตม์ ก่อเกียรติถ�วร ชนะ จ�ตรุงค์ ทองทวี 6-0, 6-4.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.