โก้ครองขวัญใจมหาชน,เจ-ฝ้ายยอดเยี่ยม

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่โรงละครอักษร� คิง เพ�เวอร์ ชั้น 3 คิง เพ�เวอร์ ด�วน์ท�วน์ คอม เพล็กซ์ ซอยร�งนำ้� บริษัท สย�มสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน) จัดง�นประก�ศผลและมอบ ร�งวัล “สย�มกีฬ� อวอร์ดส์ ครั้งที่ 9” เพื่อ เป็นก�รเชิดชูผลง�นนักกีฬ�และบุคคลในวงก�ร กีฬ� ที่สร้�งชื่อเสียงให้กับประเทศช�ติ โดยมีคน ดังในวงก�รกีฬ�ไทย อ�ทิ “บิ๊กจ�” พล.ต.จ�รกึ อ�รีร�ชก�รัณย์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร โอลิมปิคแห่งประเทศไทย “บิ๊กต้อม” น�ยธน� ไชย ประสิทธ์ิ หัวหน้�คณะนักกีฬ�ทีมช�ติไทย น�ย มนตรี ไชยพันธ์ุ รักษ�ก�รผู้ว่�ก�รก�รกีฬ�แห่ง ประเทศไทย น�ยกสม�คมกีฬ�แห่งประเทศไทย นักกีฬ�ชอื่ดังร่วมง�นอย่�งคับคั่ง

โดยร�งวัลขวัญใจมห�ชน ตกเป็นของ “โค้ชซิโก้” น�ยเกียรติศักด์ิ เสน�เมือง หัวหน้�ผู้ ฝึกสอนฟุตบอลทีมช�ตไทิย ได้คะแนนโหวตจ�ก แฟนกีฬ�ม�กที่สุด พร้อมรับเงินร�งวัล 100,000 บ�ท

ขณะที่ร�งวัลอื่น ๆ มีดังนี้ นักกีฬ�สมัคร เล่นยอดเยี่ยม ช�ย “เมสซี่เจ” ชน�ธปิ สรงกระ สินธ์ นักเตะทีมช�ติไทยชุดแชมป์เอเอฟเอฟ ซู ซูกิคัพ 2014, หญิง “น้องฝ้�ย” สุกัญญ� ศรี สุร�ช (ยกนำ้�หนัก), นักกีฬ�อ�ชพียอดเยี่ยม ธงชัย ใจดี (กอล์ฟ), นักกีฬ�ด�วรุ่งยอดเยี่ยม “ใบพัด ศรีร�ช�” ศิริภ�พร นวนทะคำ�จนั ( สนุกเกอร์), ผู้ ฝึกสอนยอดเยี่ยม น�ยกมล ตันกิมหงส์ (ตะกร้อ)

สม�คมกีฬ�ยอดเยี่ยม สม�คมฟุตบอล แห่งประเทศไทย­ฯ, นักมวยไทยอ�ชีพยอดเยี่ยม ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต, นักกีฬ�คนพิก�ร ยอดเยี่ยม เรวัตร์ ต๋�นะ (วีลแชร์เรซซิ่ง), บุคคล ทรงคุณค่�และอุทิศตนแก่วงก�รกีฬ�ยอดเยี่ยม แห่งปี ไบรอัน แอล ม�ร์ค� ประธ�นสโมสร ฟุตบอล บีอีซี เทโรศ�สน, นักกีฬ�ดีเด่น กวิน ธรรมสัจจ�นันท์ (ฟุตบอล) จุฑ�ธิป มณีพันธ์ (จักรย�น) ลักษิก� คำ�ข�ำ (เทนนิส), จอมดีเดือด (มวยไทย) เสกสรร อ.ขวัญเมือง

ร�งวัลพิเศษ กูรูกีฬ� สว่�ง สว�งควัฒน์ (มวย), สุดยอดประทับใจแห่งปี เป็นช็อตเด็ดและ เหตุก�รณ์ที่ “เมสซี่เจ” ชน�ธปิ สรงกระสินธ์ เท้� ซ�้ยปลิดวิญญ�ณดับฝันเสือเหลืองในศึกฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ นัดชิงนัดที่ 2 พบม�เลเซีย ยิงให้ทีมช�ตไทิยไล่ม� 2-3 และคว้�แชมป์ในรอบ 12 ปี, หอเกียรติยศ “ฮอลล์ ออฟ เฟม” เบิกฤกษ์ ช�ตวัินชัย (มวยส�กล), “สิงห์ห้�ว” วิทย� ร�ชวัฏ (มวยไทย), อิศรศักด์ิ พันท้�ยนรสิงห์ (มวยไทย), พ.ต.อ.สมภ�ร จำ�ปศีรี(เทนนิส), สงบ รัตตะนุสรณ์ (แบดมินตัน), พล.ต.ท.เจตน�กร นภีตะภัฏ (รักบี้ ฟุตบอล), ม.ร.ว.เกรียงศักด์ิ วรวุฒิ (จักรย�น), แสวง แฉ่งชื่น (ฟุตบอล), ชลอ สัตย�ลักษณ์ (ฟุตบอล), เกรียงศักด์ิ วิมลเศรษฐ์ (ฟุตบอล).

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.