มุกดาหารแชมป์ตะกร้อกีฬา นร.

Daily News Thailand - - กีฬา -

ก�รแข่งขันกีฬ�นกัเรียนคนพิก�รแห่งช�ติ ครั้งที่ 16 “เชียงร�ยเกมส์” ที่ จ.เชียงร�ย เมื่อวัน ที่ 6 มี.ค. ที่น่�สนใจอยู่ที่ เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวช�ย รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอ�ยุ 17-25 ปี กลุ่มพิก�รท�งหู รร.โสตศึกษ� จ.มุกด�ห�ร ชนะ รร.โสตศึกษ� จ.ขอนแก่น 2-0 เซต 21-12, 21-6 คว้�เหรียญ ทองไปครอง, รุ่นอ�ยุ 10-16 ปี กลุ่มพิก�รท�งหู รร.โสตศึกษ� จ.สุรินทร์ ชนะ รร.โสตศึกษ�ทงุ่มห�เมฆ กทม. 2-0 เซต 22-20, 21-19 คว้�เหรียญทองไป ครอง ส่วนผลกีฬ�อนื่ ๆ กรีฑ� กระโดดไกล ช�ย อ�ยุ 10-16 ปี F45-47 ท่ี 1 เทพพิทักษ์ เมืองประทุม 4.46 ม., ขว้�งจักร ช�ย อ�ยุ 17-25 ปี F42 (ร่�งก�ย) ที่ 1 นนทนันท์ โสละห�น 15.54 ม., ทุ่ม นำ้�หนัก ช�ย อ�ยุ 10-16 ปี (หู) ที่ 1 จตุพล จันทร์ แพงดี 10.03 ม., ทุ่มนำ้�หนัก ช�ย อ�ยุ 17-25 ปี (หู) ที่ 1 อนัส อำ�พนัธ์ 8.65 ม., ทุ่มนำ้�หนัก หญิง อ�ยุ 17-25 ปี T11 (ต�) ที่ 1 วรรณวิภ� ลอยบ�ง 4.01 ม., พุ่งแหลน หญิง อ�ยุ 17-25 ปี F20 (ปัญญ�)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.