คลองถมวุ่นไม่เลิก จัดระเบียบวันแรก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จัดระเบียบตล�ดคลองถมวันแรกวุ่น เดินขบวนประท้วงต่อต้�นนโยบ�ย

ผู้ค้�ฮอื

ประธ�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ โผล่โต้เดือด ตอกกลับ “ศุภชัย” ยืนยันยัง ไม่ได้คืนเงินที่ยืมไปจ�กสหกรณ์แม้แต่บ�ท เดียว ด้�นอธิบดีกรมส่งเสริม

ผู้ค้�ตล�ดคลอง ถมที่ไม่พอใจนโยบ�ยจัดระเบียบ ของ กทม. พ�กนัถือป้�ยข้อคว�ม ตัดพ้อ และประชดปร­ะชันแสดง คว�มไม่เห็นด้วย ขณะ จนท. ลงพื้นที่จัดระเบียบเป็นวันแรก ของเดือน เพื่อทวงคืนท�งเท้�ให้ ประช�ชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.