วาระสปช.,สนช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาป­ฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีคำาสั่งนัดประชุม สปช.ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 9 มี.ค. และครั้งที่ 15/2558 ในวันที่ 10 มี.ค. เวลา 11.00 น. โดยมีวาระการประ­ชุม คือ การรับทราบรายงา­นความคืบหน้าของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญและ พิจารณาเรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาของ กมธ. ปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ สำาหรับ การประชุมในวันที่ 10 มี.ค. จะพิจารณารายงา­นของ กมธ. ปฏิรูปทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่ง แวดล้อมเรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่

ขณะที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีคำาสั่ง นัดประชุมสนช.ครั้งที่ 15/2558 เป็นพิเศษ ในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระ สำาคัญคือ การถอดถอน ส.ว. 38 คน ออกจากตำาแ­หน่งกรณีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็น ที่มา ส.ว. โดยไม่ชอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการรับฟังคำาแถลงกา­รณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของคู่กรณี มีวาระการเลือกกรรมการกิจการกระจาย­เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมน­าคมแห่ง ชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทาง ด้านกฎหมายแท­นตำาแหน่งที่ว่าง

จากนั้น นัดประชุม สนช.ครั้งที่ 16/2558 ในวันที่ 12 มี.ค. เวลา 10.00 น. มติถอดถอน หรือไม่ถอดถอน สมาชิกวุฒิสภา 38 คน ออกจากตำาแ­หน่ง .

เพื่อลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.