จัดแสดงกล้วยไม้

Daily News Thailand - - T55nzon5 มหกรรมแฟชั่น ร้อง เล่น เต้น โชว์ ชวนบริจ� -

ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลได้สนับสนุน ก�รจัดง�น “ตล�ดนัดกล้วยไม้คุณภ�พ” โดย กระทรวงเกษ­ตรและสหกรณ์ ข้�งทำ�เนียบ รัฐบ�ล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ตลอด 3 เดือน เพื่อพัฒน�ชอ่งท�งก�รตล�ดกล้วยไม้ ไทยให้กว้�งขว�ง ภ�ยในง�นมีกิจกรรมก�ร จัดแสดงกล้วยไม้ ก�รจัดตล�ด และ ก�รประกวดก�รใช้ ประโยชน์กล้วยไม้

โดยทางสาขา วิชาเทคโนโลยีงาน ประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโล­ยีคห กรรมศาสตร์ มหา โบ๊ท วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปร­ะกวด ซึ่ง สามารถคว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการจัดใส่ภาชนะ สมาชิกประกอบ ด้วย “ดอส” นายชานนท์ นิลาวงศ์ “ปัท” น.ส.ปัทมาวดี วงศ์แสง และ “ฝ้าย” น.ส.โศภ รัสม์ มั่นทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อ เนื่อง)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการ จัดช่อดอกไม้ สมาชิกประกอบด้วย “โบ๊ท” นาย ณัฐพงษ์ นาเครือ “ฟ้า” น.ส.หนึ่งฤดี สืบกระ พันธ์ และ “กี้” นายจตุพงศ์ ศรีพงษ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) น้องดอส เป็น ตัวแทนเพื่อน ๆ ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการจัดใส่ภาชนะ บอกว่า แนวคิดในการ จัดมาจากความ­รัก การผสมผสาน เชิงสากลและ ความเป็นไทย ในงานประดิษฐ์ ซึ่งนำาวัสดุธรรม ชาติมาใช้ โดยนำา กิ่ ง ไม้ ที่ มั ด เข้ า ด้วยกัน เปรียบ เหมือนความมั่นคง ของมนุษย์ในเรื่อง ของความรักที่พร้อม จ ะ เบิ ก บ า น สำ า ห รั บ กล้วยไม้จะเลือกใช้สี ขาวและสีชมพูเป็นหลัก ประดิษฐ์เป็นลักษณะ ดอกข่า ซึ่งนำากลีบจมูกของกล้วยไม้มาติดเป็น รูปหัวใจ ซึ่งดีใจมากที่ได้รับรางวัลและนายก รัฐมนตรีมีนโยบายในกา­รจัดงานในครั้งนี้ โดย ด อ ก ก ล้ ว ย ไม้ เป็ น ดอกไม้ที่มีความสวย และเป็นการช่วยเหลือ ชาวสวนกล้วยไม้ด้วย

ด้าน น้องโบ๊ท เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ ที่ ได้ รา ง วั ล ช นะ เลิ ศ อันดับ 1 ประเภทการ ดอส จัดช่อดอกไม้ บอกว่า ในฐานะที่ศึกษาคณะเทคโ­นโลยีคหกรรมศาสต­ร์ และเป็นช่างจัดดอกไม้อิสระ ดีใจที่ได้เข้าร่วมการ แข่งขันในครั้งนี้ และกล้วยไม้ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นดอกไม้เศรษฐกิจของประเทศ­ไทย เพื่อ สร้างขวัญและกำาลังใจให้ชาวสวนกล้วยไม้ สำาหรับ “Fantastic of violet” คือการจัดช่อ ดอกไม้แบบประยุกต์โดยนำากลีบกล้วยไม้สีม่วง สดมาประดิษฐ์เป็น “ดอกข่า” และ “ดอกโพร เทียร์” นำามาจัดเป็นช่อแบบสากล จากนั้นนำาลา เฟียมาสานเป็นทรงพัดจีน เพื่อเพิ่มความพลิ้ว ไหวของช่อดอกไม้

ถือเป็นกลุ่มวัยรุ่นไทยยุคใหม่ที่มีคว�ม ส�ม�รถในง�นด้�นฝีมือ บวกกับไอเดียที่นำ� คว�มเป็นไทยและคว�มเป็นส�กลม�ผสม ผส�นเข้�ดว้ยกันได้อย่�งลงตัวจริง ๆ. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการจัดช่อดอก ไม้

“โครงก�รสื่อสร้�งสรรค์เสริมสร้�งก�รเรียนรู้และค่�นยิมเพื่อป้องกันตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” “รักนะ...ตัวเอง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.