ไทรทัน รุ่นใหม่ เหมาะทุกการใช้งาน

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต กับเพื่อน ๆ Af2 งานร้องเพลงที่ชอบ งานนัก -

มิติ (ยาว/กว้าง/สูง) เครื่องยนต์ ความจุกระบอกสูบ กำาลังสูงสุด แรงบิดสูงสุด ระบบขับเคลื่อน เกียร์ ราคา 5,270/1,815/1,780 มม. ไมเวค คลีน ดีเซล 2,442 ซีซี 181แรงม้า ที่ 3,500 รอบ/นาที 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที ล้อหลัง อัตโนมัติ 5 สปีด 818,000 บาท จอภ�พแบบระบบสัมผัส กล้องมองหลัง ระบบนำ�ท�งและระบบปรับอ�ก�ศ อัตโนมัติ รวมถึงสิ่งอำ�นวย คว�มสะดวกอื่น ๆ อีกม�ก ม�ยจัดให้เต็มพิกัด

ส่วนรุ่นซิงเกิลแค็บ นั้นม�พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้� แบบเอสอ�ร เอ์สทุกรุ่น สะดวก สบ�ยในก�รขับขี่ด้วยกระจก ไฟฟ้� เครื่องปรับอ�ก�ศ เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี เอ็มพี 3 ช่องเอยูเอ็กซ์ รวมทั้งมีก�ร ออกแบบกระบ­ะท้�ยที่ใหญ่ขึ้น พร้อมผนังกระบะแบบ 2 ชั้น ขอบกระบะหน� พเศิษ โดยมีซุ้มล้อขน�ดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ก�ร บรรทุกสินค้�ได้ม�กเป็นพิเศษ ทำ�ให้คุ้มค่�ทกุ ก�รเดินท�งและง�นบรรทุก อีกทั้งยังคล่อง ตัวในทุกก�รขับขี่ด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ

มิ ต ซู บิ ชิ ไทรทัน รุ่นเมกะแค็บ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจ�กเครื่องยนต์ดีเซล ที่ให้ทั้งสมรรถนะแล­ะก�รประหยัดนำ้�มัน ถึง 20% จ�กเครื่องยนต์ใหม่ ไมเวค คลีนดีเซลอะลูมินัมอัลลอยบล็อกขน�ด2,442 ซีซี ให้กำ�ลงัสูงสุด 181 แรงม้� แรงบิดสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร ม�พร้อมเกียร์ธรรมด� 6 สปีด และเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีดพร้อม สปอร์ตโหมด และเครื่องยนต์ขน�ด 2.5 ลิตร ดีเซล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้ สมรรถนะสูงสุด 128 แรงม้� แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร

สำ�หรับไทรทัน รุ่นซิงเกิลแค็บ ขับ เคลื่อน 2 ล้อ ม�พร้อมเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร ดีเซล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้สมรรถนะ สูงสุด 128 แรงม้� ส่วนรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ นั้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขน�ด 2.5 ลิตร วีจี เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้สมรรถนะ สูงสุดที่ 178 แรงม้� แรงบิดสูงสุด 400 นิว ตัน-เมตร นอกจ�กนี้ทั้งในรุ่นซิงเกิลแค็บ และ เมกะแค็บแล้วยังมีเครื่องยนต์เบนซินขน�ด 2.4 ลิตร ให้พละกำ�ลงัสูงสุด 128 แรงม้� ให้เป็นท�งเลือกเพิ่มอีกด้วย

มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ รุ่นซิงเกิลแค็บ และเมกะแค็บมีให้เลือกทั้งสิ้น 12 รุ่น 7 สี ร�ค�เริ่มต้นที่ 475,000-818,000 บ�ท

นอกจ�กนี้ลูกค้�ทจี่องรถยนต์มิตซูบิชิ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 เม.ย. 2558 และออก รถภ�ยในวันที่ 30 เม.ย. 2558 มีสิทธิลุ้นรับ ทองคำ� และคูปองนำ้�ม ัน รวม 580 ร�งวัล มูลค่�กว่� 8.6 ล้�นบ�ท.

โฉมใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.