‘บก.ประชา’นำาทัพเดลินิวส์จัดสัมมนานักข่าว ภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ตะวันออก

Daily News Thailand - - ภูมิภาค -

บก.ประชา เหตระกูล

“เดลินิวส์” นายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร และ นาย แดน เหตระกูล ได้นำาเจ้าหน้าที่ในกอง บก. อาทิ นายสุคนธวิทย์ จังคศิริ ที่ปรึกษาบรรณาธิการบริหาร นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการบริหาร นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา นายสุขสันต์ พจนรุ่งวกุล...

การจัดอบรมสัมมนานักข่าวภูมิภาคของกองบ­รรณาธิการ เพื่อเสริมทักษะ และเติมเต็มให้เหล่านกน้อยภูธร ทันโลก ทันสมัยอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง “เดลินิวส์” ถือปฏิบัติมาเป็นประจำาทุก ปีนั้น ในปีนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.