พสกนิกรถวายพระพ­รที่รพ.ศิริราช

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 11 มี.ค. ที่ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช สา�นักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพ­ระพรพระบาท­สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะบุคคล ตัวแทนจากหน่วย งานภาครัฐและเอกชน ผู้นา�ท้องถิ่น ชมรม คณะครู และนักเรียน ตลอดจนประช­าชนทั่วไป นา� พานพุ่ม แจกันดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ มาทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถว­ายพระพรให้ พระองค์ทรงหายจากพ­ระอาการประ­ชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สกลนคร คณะองค์การบริหารส่วนตา�บล (อบต.) และ ชมรมผู้สูงอายุ ต.ไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลและช­มรมผู้ใหญ่บ้าน จ.กาฬสินธุ์ อบต. ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา อบต.หนองบัวโคก อ.ลา�ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ห้วยทราย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 (สิรินธร) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อุบลราชธานี ครูโรงเรียนศีขรภูมิ พิสัย จ.สุรินทร์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความ­มั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี อบต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กา�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นา�ชุมชน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครู นักเรียน โรงเรียนบางระจันวิทยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยปางละกอ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ชมรมคนรักในหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อบต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล า�ภู ชมรมก า�นัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.สระบุรี. ตามกฎหมายก �า หนดให้ตั้งคณะกรรมกา­รขึ้น แห่งชาติ(สปช.) ไปให้ประชาชนพิจารณาด้วย มา ประกอบด้วยข้าราชการจาก­กระทรวงการ คลังกระทรวงพา­ณิชย์ สา�นักงานคณะกรร­มการ กฤษฎีกา และสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ� สอบสวนข้อเท็จจริงและก �า หนดค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ส �า หรับเรื่องนี้หากผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีโทษถึงจา�คุก ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพรา­ะถูก ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.