ſ ชี้ทำ�กระบวนกำรไ­ม่ชอบ

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวิชัยกล่าวว่า จากการไต่สวนของ ป.ป.ช.มีค�ายืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่า มีผู้ ช่วยของนายอุดมเดช น �าร่างรัฐธรรมนูญใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.