ſ ม็อบหมอค้านปลด“ณรงค์”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ตัวแทน ประชาคมสาธ­ารณสุข กล่าวว่า การตั้งสอบปลัด กระทรวงเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบธรรม แต่ควรไป สอบ สปสช.มากกว่า ดังนั้นวันที่ 12 มี.ค. เวลา 08.00 น. ประชาคมและ­เครือข่าย รพ.ทุกระดับ จะไปให้กำาลังใจปลัดฯ และนำาปี๊บคลุมหัวเรียก ร้องธรรมาภิบาลให้กระทรวง ขณะที่นายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมห­มออนามัยกล่าวว่า ใน เวลาเดียวกันเครือข่ายชมรมวิชาชีพสาธารณสุข 58 ชมรมประมาณ 1,000 คน จะสวมชุดเครื่อง แบบวิชาชีพของตัวเองไปที่กระทรวงฯ เพื่อ คัดค้านการปลด นพ.ณรงค์ออกจากตำาแ­หน่ง และเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าข้าราชการที่ดีต้อง มีที่ยืนถ้าแม้แต่ปลัดฯ ที่กล้าเสนอสิ่งดี ๆ ยัง ถูกปลดสะท้อนให้เห็นว่าต่อไปนี้กระทรวงอย่า เสนอความเห็นอะไรขึ้นมาอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.รัชตะ รัชตะ นาวิน ได้ลงนามในคำา­สั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนปลัดกระทรวงสา­ธารณสุขลงวันที่ 11 มี.ค. โดยระบุถึงหนังสือสำานักนายกรัฐมนตรีที่มีคำาสั่ง 75/2558 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2558 ข้าราชการมา ปฏิบัติราชการสำานักนายกรัฐมนตรีกรณี นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงโด­ยให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐ มนตรีเพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัย และการพัฒนาด้านการสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น อาศัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแ­ผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่งตั้ง นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รอง ปลัดกระทรวงสา­ธารณสุขเป็นรักษาการแทน ปลัดกระทรวงสา­ธารณสุขอีกตำาแหน่งหนึ่ง ที่โพสต์ข้อความว่ามีนายตำารวจร­ะดับ รอง ผกก. รั บสินบนนั้น ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง โดย ตกลงจ่ายเงินสินบนให้กับตำารวจนาย­ดังกล่าว แล้ว แต่กลับถูกไล่ยิงสั่งเก็บ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 57 โดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียง ถึงแม้ โทรศัพท์มือถือจะโดนลบข้อมูล แต่สามารถกู้ ไฟล์เสียงมาได้

ขณะที่ นางกญาศิณี คำาศรีจันทร์ อายุ 47 ปี มารดานายอดิศักดิ์ มาร่วมสังเกตการณ์ ขณะแถลงข่าว พร้อมกล่าวทั้งนำ้าตา ว่า ที่ผ่าน มาได้โทรศัพท์ติดต่อกับลูกชายมาโดยต­ลอด และพยายามร้องขอให้ลูกชายเข้ามอบตัว โดย นัดกันว่าจะเข้ามอบตัวในเดือน เม.ย. แต่มา ถูกจับกุมเสียก่อน และที่ผ่านมาลูกชายเคยเล่า ให้ฟังว่ากระทำาผิดกฎหมายจริง และมีความขัด แย้งกับตำารวจ ส่วนที่ลูกชายโพสต์เฟซบุ๊กคิด ว่าต้องการระบาย­ความอัดอั้นตันใจ เนื่องจาก ถูกตำารวจไล่ยิง และจะไม่คัดค้านส่งลูกชายไป ดำาเนินคดีที่ สภ.ศรีประจันต์ แต่เจ้าหน้าที่กลัว นายอดิศักดิ์ ไม่ได้รับความปลอดภัย จึงนำาตัว มาคุมขังไว้ที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อดำาเนิน การส่งฟ้องฝากขังศาลต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.วีระพงษ์ กล่าวว่า จากการ ตรวจสอบกรณีที่นายอดิศักด์ิ ออกมาเปิดเผยข้อ มูลทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า มีนายตำารวจร­ะดับ รอง ผกก. เรียกรับสินบน ว่า ขณะนี้นายตำารวจค­นดัง กล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ แต่ก่อนหน้านี้ได้เรียก มาสอบถามข้อเท็จจริงบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม จะ เรียกนายตำารว­จคนนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงใน เชิงลึกมากขึ้น และหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริง จะดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎห­มายต่อไป. สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจใน ประเทศนั้น นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำาปี พ.ศ. 2558 ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการเบิกงบลงทุนไป แล้ว 78.59% และมีการเบิกจ่ายงบภาพรวม­ไป แล้ว 44.16% จากเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ 47.27% ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวมสูงที่สุดในกระทรวง­เกษตรและสห­กรณ์ คาดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสสอง สามารถเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำาหนด­ไว้อย่างแน่นอน

“การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ­ใน ทุก ๆ โครงการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อ การส่งเสริมแนะนำา และการสนับสนุนการ ดำาเนินงานของสหก­รณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี ความเข้มแข็ง ทั้งการฝึกอบรมการปร­ะชุม สัมมนาการ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประชาชน และต้อง โปร่งใส” นายโอภาส กล่าว

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่กองบัญชาการ ตำารวจนครบ­าล (บช.น.) พล.ต.ท.ศรีวราห์ รัง สิพราหมณกุล ผบช.น. พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะ ภิญโญ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิง เมือง ผบก.น.4 พร้อมชุดปราบปรามย­าเสพติด บก.น.4 นำาโดย พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.น.4 พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ อนันตพันธ์ สว.ป.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.สัญชัย เทพนิมิต สว.ธร.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.นิเวชร์ งามลาภ สวป.สน.บึงกุ่ม และพ.ต.ต.พิรัชย์ สัจจา สว.ปส.บก.น.4 แถลงผลการจับกุมนางอำานวย พร หรือ “เจ๊พร” ฐิติโศภณวณิช อายุ 53 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 5/2 ถนนจอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา และนายนรินทร์ หรือต้อง จันแก่น อายุ 25 ปี ลูกเลี้ยงนางอำานว­ยพรข้อหาร่วมกัน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าไว้ในความ ครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อม ของกลางยาบ้า 340,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง รถเก๋งโตโยต้า วีออส สีฟ้า ทะเบียน กง 7878 พะเยา และบัตรเอทีเอ็ม 4 ใบ

พล.ต.ต.อิทธิพลกล่าวว่า สืบเนื่องจาก ชุด ปส.บก.น.4 จับกุมผู้ต้องหาคดีเสพยา เสพติดบริเวณชุมชนซอยลาดพ­ร้าว 101 เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ จากนั้นสอบสวนขยา­ยผล จับกุมผู้จำาหน่ายยาเสพติดได้ 2 ราย ทราบว่าสั่ง ยาเสพติดจากเอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่คน หนึ่งทางภาคเหนือที่เรียกว่า “พ่อเลี้ยง” โดย ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุล ชุดสืบสวนจึง วางแผนล่อซื้อยาเสพติด 10,000 เม็ด ราคา 5 แสนบาท โดย “พ่อเลี้ยง” ได้ติดต่อกับ “เจ๊ พร” มีการนัดส่งมอบยาเสพติดที่บริเวณโรง ภาพยนตร์เมเจอร์ฯ สาขารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 9 มี.ค. เวลา 21.00 น. กระทั่ง ชุดสืบสวนเข้าจับกุมนางอำานวย­พรและนาย นรินทร์ได้ ขณะขับรถเก๋งของกลาง นำายาบ้า 10,000 เม็ด มาส่งให้ชุดจับกุม จากนั้นนำาตัว ไปตรวจค้นห้องพักไม่มีชื่อเลขที่ 53/93 ห้อง พักที่11 ซอยรังสิตนครนายก14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในตู้ เสื้อผ้าอีก 165 มัด จำานวน 3.3 แสนเม็ด

จากการสอบส­วนนางอำานว­ยพรให้ การรับสารภาพว่า รู้จักกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด รายใหญ่ทางภาคเหนือไม่ทราบชื่อจริง และ นามสกุลจริง รู้ว่าเป็น “พ่อเลี้ยง” คนหนึ่งที่ จ.เชียงราย ตนสั่งยาบ้ามาจำาหน่ายให้ลูกค้า ลอตล่าสุดที่ถูกจับ 1 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 10 กก. เก็บซ่อนไว้ในห้องพักนาน 1 เดือนเศษ แล้วทยอยส่งให้ลูกค้าจนเหลือยาบ้า 340,000 เม็ดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1-2 แสนบาท ทำามา แล้ว 3-4 ครั้ง มีรายงานด้วยว่า ชุดสืบสวน ทราบว่า นางอำานวยพ­รจำาหน่ายยาเสพติดเกือบ 2 ปี นำาเงินที่ได้ไปลงทุนทำารีสอร์ท ที่บ้านเกิด จ.พะเยา และที่เอราวัณ รีสอร์ท อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมา นางอำานวยพ­ร หยุดขนยา เสพติดไปพักหนึ่งเงินลงทุนกิจการรีสอร์ทไม่ พอก็หันกลับมาค้ายาเสพติดเมื่อต้นปี 2558 กระทั่งถูกจับได้นำาตัวส่ง บช.ปส. ดำาเนินคดี พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. อายัด ทรัพย์สินและขยายผล­จับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ เหลือต่อไป.

ตลาดนัดเทพ จ.ชลบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.