ſ กรมสหกรณ์ใช้จ่ายตามเป้า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มี นโยบายให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ประมาณประจ­ำาปี 2558 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรก โดยวางเป้าหมายงบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 87% และงบภาพรว­มไม่น้อยกว่า 96% เพื่อเป็น การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐและเป็นปัจจัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.