มะนำวแพงลูกละ10 บำท

Daily News Thailand - - ข่าวทั่วไทย -

เมื่อ วันที่ 11 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้ออก สา�รวจที่ตลาดแหล่งจา�หน่ายขายส่งสินค้าพืช ผลการเกษตร­ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเขตภาค กลาง ซึ่งจากการสา�รวจพบว่าในช่วงนี้มะนาว ได้รับผลกระทบจา­กภาวะแล้งท�าให้ออกผล น้อยลงและขาด­น้�าท�าให้ผลมะนาวร่วงหล่น ราคามะนาวไ­ด้ปรับตัวขึ้นสูงโดยใบใหญ่สุด อยู่ที่ราคา 5.5 บาท และใบเล็กสุดจะอยู่ที่ใบ ละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาขายส่งและเมื่อลูกค้า ซื้อไปจ�าหน่ายต่ออีกทีราคาก็อาจจะปรับตัว ขึ้นเล็กน้อยแล้วแต่ต้นทุนระยะทางใน การขนส่ง อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ราคามะนาว ที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นท�าให้ลูกค้าขาประจ�าและ ลูกค้าขาจรลดน้อยลงหันไปใช้วัตถุดิบที่เป็น มะนาวผสมบร­รจุขวด และมะขามเปียก เพื่อ หลีกเลี่ยงต้นทุนที่สูงขึ้นและอย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้ราคาอาจปรับตัว ทะลุลูกละ 10 บาท อย่างแน่นนอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.