ſ นายกฯ ฟังรอบด้าน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำา สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่รัฐบาล ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีข้อมูลทุกด้าน ทั้งจากการ สำารวจข้อมูลจากหน่วยข่าวกรอง และตามสื่อ ต่าง ๆ จึงสั่งให้ชะลอการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยไม่มีกำาหนด เพราะคำานึงถึงความเดือดร้อน ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าว ไม่เกี่ยวกับการเมือง

“การจัดเก็บภาษีของประเทศเ­รา อยู่ที่ ร้อยละ 17 ขณะที่ประเทศอื่น มีตัวเลขที่สูงกว่า นี้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศก็ขึ้นอยู่กับการจัด เก็บภาษีด้วย แต่ทั้งนี้ การจะปรับเปลี่ยนภาษี ก็ต้องทำาความเ­ข้าใจกับประชาชนต่อไป ดังนั้น จึงต้องมีการทำาความ­เข้าใจประชาชน เพราะถ้า ประชาชนเห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่ง่าย” นายสุว พันธุ์ กล่าว ธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะ กรรมการป้องกันและปราบปร­ามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูล 250 อดีต ส.ส. กรณี แก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. และจะส่ง เรื่องให้ สนช. ถอดถอนภายใ­น 15 วัน คิดว่า ถ้าสมาชิกรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งแล้วผิด โลกนี้คงไม่น่า อยู่ ทั้งนี้จากการพูดคุยกับอดีต ส.ส.พรรคเพื่อ ไทย คาดว่าจะส่งตัวแทนแต่ละภาคเข้าชี้แจง ต่อที่ประชุม สนช. เช่น ภาคเหนือ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย ภาคกลาง นาย วิทยา บุรณศิริ อดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ภาคอีสาน นายไชยา พรหมา อดีตส.ส.หนอง บัวลำาภู แต่ต้องรอหารือกับนายภูมิธรรม เวชย ชัย รักษาการเลขา­ธิการพรรคอีกครั้ง สำาหรับ แนวทางการต่อสู้จะยืนยันอำานาจตาม­รัฐธรรม นูญ ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของ รัฐสภา ตามมาตรา 291 และศาลรัฐธรรมนูญก็ เคยให้คำาแนะนำาไ­ว้ว่าให้แก้ไขเป็นรายมาตรา ดังนั้นหากยึดตามหลักการ มั่นใจว่าจะได้รับ ความเป็นธรรมจาก สนช. ผลการลงมติไม่น่า จะแตกต่างจากกรณีของ อดีต 38 ส.ว. เพราะ ถูกกล่าวหาในประเ­ด็นเดียวกับ อดีต ส.ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.