ſ รอฟังกมธ.ยกร่างฯ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทียนฉาย กีระ นันทน์ ประธานสภาป­ฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มี คำาสั่งนัดประชุมสปช. ครั้งที่ 16/2558 ในวัน ที่ 16 มี.ค.เวลา 11.00 น. โดยมีวาระการ ประชุม คือ เพื่อรับทราบรายงา­นความคืบหน้า ของคณะกรรม­าธิการ (กมธ.) ยกร่าง รัฐธรรมนูญ และพิจารณาเรื่องที่คณะกมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาของ คณะกมธ.ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง วาระ การขับเคลื่อนของสปช.:ระบบการศึกษาการ พัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ปัญญาของประเ­ทศ วาระที่ 20 ระบบวิจัยเพื่อ เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเ­ทศ วาระที่ 21 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม ของประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.