ſ “บิ๊กตู่”ขอเวลา6เดือน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องลอต เตอรี่ที่ทุกคนต้องการลดให้ได้ 80 บาท ต้อง เริ่มตั้งแต่การแก้ไขกฎหมาย ถ้าหากขายสลา­ก ด้วยตู้หรือสถานที่อื่นในราคา 80 บาทโดยตรง ได้ ก็จะเป็นทางเลือกให้คนไปซื้อได้ว่า ซื้อจาก ตู้หรือซื้อจากผู้ที่เดินจำาหน่ายก็ได้ ที่เป็นอาชีพ อยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเงินเหล่า นี้มาทำาประโย­ชน์หรือเอามาใช้ในเรื่องของการ สนับสนุนให้คนเล่นการพนันให้มากขึ้น เรื่อง หวย 2 ตัว 3 ตัว ยังไม่มีใครคิดจะทำาและไ­ม่คิด จะทำาด้วย ในเรื่องของเครื่องมือหรือตู้อะไร ต่าง ๆ เหล่านี้ บางคนอาจไป­ระแวงว่ามีตู้เก่า อยู่ บริษัทโน้น บริษัทนี้ ยังติดกฎหมายอยู่ ซึ่ง จะชัดเจนขึ้นภายใน 6 เดือน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.