Daily News Thailand - - การเมือง -

เขาไม่เคยคิดจะเดินพลาดมาจนถึงตรงนี้ ด้วยความเป็น “คนตงฉิน” ทนไม่ได้กับการเห็น นักการเมืองคอร์รัปชั่น แต่นั่นกลายเป็นกับดักที่ งับเขาจนดิ้นไม่หลุด เพราะเขาคิดกำาจัดนักการ เมืองคอร์รัปชั่น แต่การเป็นคนตัวเล็ก ๆ ไม่มีเสียง พอทำาให้คนพวกนั้นหันมามอง เขาเลยคิด อยากเป็น “คนตัวใหญ่” นั่งหัวโต๊ะสั่งการพวก ฉ้อฉล เลยลงสมัคร ส.จ.ในเขตพื้นที่บ้านเกิด

แต่ก�รอย�กเป็น “คนตัวใหญ่” ก็ สอนเข�ดว้ยหนี้ก้อนโตกว่�สองล้�นบ�ท ที่ใช้ ไปกับก�รห�เสียง โดยไม่ได้ซื้อเสียง แต่เมื่อ ผลเลือกตั้งออกม�เข�ไม่ได้นั่งเก้�อดั่ี้งที่ค�ด

“ตอนนั้นเงินที่เก็บไว้และกิจการส่ง พระพุทธรูปองค์อื่น ต่าง ๆ ในภาคอีสาน ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์นั้น รวม ทั้งผลของมัน ซึ่งการลงสมัคร ส.จ.ผม ตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ ลูกเมีย ดังนั้นเมื่อผลออกมาแบ­บนี้ จึง ต้องยอมรับมันด้วยตัวเอง ดูเหมือน จะดี แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ดี เพราะเรา ไม่ได้ปรึกษาใคร”

พอเริ่มส่งยา คนในบ้านไม่มี ใครรู้ ต้องยอมรับว่าผมไปส่งยาผม บาป แต่ตอนนั้นไม่มีทางเลือก เพราะเป็นหนี้เขาต้องเร่งใช้จะได้หยุด ทำา จริง ๆ ตอนนั้นรู้สึกผิด โดย เฉพาะป้ายที่มีการรณรงค์ “รัก ในหลวงร่วมกันต้�นย�เสพติด” เราเห็นป้ายนี้ก็สะเทือนใจ เพราะเรา ก็รักในหลวง แต่เรามาทำาเสียเอง ทั้งที่เราอยากเป็นข้าราชการที่ตงฉิน อยากจัดการนักการเมืองที่คอร์รัปชั่น พอเป็นอย่างนี้เรารู้สึกไม่ดีที่ทำาผิด เวลาเห็นป้าย เรารู้แล้วว่าข้อความคืออะไร เราจะเลี่ยงไม่มอง เพราะมีความรู้สึกละอายใจ

ครั้งที่ 4 ที่ไปส่งยาก็ถูกจับ ผมรู้แล้วว่า ชีวิตตัวเองจบแล้ว สิ่งแรกเลยผมส­งสารพ่อ แก

คนที่กำาลังทำาผิดอยู่อยากให้เอาความ ผิดพลาดของเร­าไปคิดสักนิด คือถ้าเราติดคุก ขึ้นมาอะไรจะเ­กิดบ้าง ทุกอย่างมันมีเหตุผลของ มันในการกระท­ำาผิด บางครั้งการแก้ปัญหาก็ไป ในทางที่ผิด คนที่คิดแก้ปัญห�ไปในท�งที่ผิด เพื่อให้ได้เงินเร็ว ๆ เหมือนคนเห็นแก่ตัว เพร�ะถ้�ถกูจับแล้วคนที่หนักที่สุด คือคนที่อยู่ ข้�งหลังคุณ

ช่วงแรกที่มาอยู่ในเรือนจำาเครียดมาก แต่ต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้ หาหนังสือ ธรรมะต่าง ๆ มาอ่าน สิ่งที่ช่วยอย่างมากคือ โครงก�รศิลปะ ที่เข้ามาในเรือนจำา โดยเฉพาะ โครงก�รปั้นดินให้เป็นบุญ เริ่มแรกพออาจา­รย์ บอกว่า จะมีโครงการปั้นพระในบางข­วางให้กับผู้ ต้องขัง เราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมาก เพราะ คนจะสร้างพระสร้างศาลามันต้องมีกระบวนการ ต่าง ๆ มากมาย แต่เราเป็นแค่นักโทษ เลยทำาให้ ตอนแรกมีความรู้สึกกดดัน พอได้มาเรียนเลยรู้ ว่ามันมีเทคนิคต่าง ๆ ที่พอจะทำาได้

อีกอย่างอาจารย์ไม่ได้บังคับว่าต้องปั้น ออกมาเป็นรูปแบบตายตัว เริ่มต้นผมปั้นพระพุทธ รูปปางที่คิดขึ้นในหัว ซึ่งเป็นปางที่พระพุทธรูปชี้นิ้ว ลงพื้น เพราะผมมอง­ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคืนสู่ดิน ทั้งหมด ไม่ว่าใครจะรวยจ­ะจน คนคือส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ สุดท้ายต้องกลับสู่ดิน มนุษย์เป็นแค่ ส่วนเล็ก ๆ ในธรรมชาติเท่านั้น

“สิ่งที่ได้จ�กก�รปั้นพระพุทธรูปคือ สม�ธิกับศรัทธ� ที่เป็นปัญห�คือ เร�ต ั้ง กำ�แพงไว้ก่อนจะลงมือทำ� แต่พอทำ�ไป เรื่อย ๆ ตรงนี้แหว่งก็เติม ตรงไหนนูนก็ เอ�ออก แค่นี้เอง ตอนแรกเร�ค ดิ กลัว ม�กเกินไป พอม�ถงึตรงนี้ผมรู้วิธีในก�ร แก้ปัญห�ทถูี่ก”

พ ระ พุ ท ธ รู ป ที่ ปั้ น ถ วา ย ให้ กั บ วั ด ภายนอก ผมปั้นปางสมาธิ เพราะสมาธิเป็นจุด เริ่มต้นของทุกปาง ลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่มีสมาธิ ไม่นิ่งพอ คุณจะคิดได้ไหมปางห้ามญาติ ผมเลย มองว่านี่คือจุดหลัก ถ้ามีสติคุณก็แก้อะไรได้หมด แต่ถ้าไม่มีสติคุณแก้ยังไงก็ไม่ออก ไม่ว่าทำาอะไร ต้องมองที่จุดเริ่มต้น ไม่ใช่มองที่ปลายเหตุ ถ้า มองที่ปลายเหตุก็แก้กันตาย

ส่วนนักโทษอีกรายที่ร่วมโครงการ ถูก จองจำาในคดีฆาตกรรมเล่าว่า แรกเริ่มในแดนมี ประกาศรับสมัครนักเรียน ในการมาเรียนปั้น พระพุทธรูป ต้องยอมรับว่าเราไม่มีพื้นฐานมา ก่อน ทางอาจารย์จึงให้วาดรูปจากแบบที่คิดได้ ออกมาก่อน เลยเริ่มเปิดดูหนังสือพระแล้วก็จำา แล้วค่อยมาวาดและ­แก้ต่อมาเรื่อย ๆ

“ด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธเลย กระตือรือร้นที่จะปั้นพระพุทธรูป ตอนอยู่ข้าง นอกเห็นพระพุทธรูปก็ธรรมดา แต่พอเข้ามา อยู่ในนี้เราเริ่มศึกษาธรรมะมา­กขึ้น เหมือนเรา ไม่มีทางออกเลยต้องหาที่พึ่งในการสกัดกั้น จิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน” เข�สรุป.

ไม่จำ�เป็นว่�เร�ต้อง เป็นคนตัวใหญ่ ซึ่งก�รเป็น คนตัวเล็ก ๆ ที่สงบไม่มีคว�ม โลภ ทุกอย่�งจบหมด คว�ม คิดนี้มันค่อย ๆ ซึมเข้�ม� จน สุดท้�ยม�คิดได้ว่�ทีผ่่�นม� ไม่ใช่ แม้คนที่ไม่ต้องเข้�ม�อยู่ ในบ�งขว�งก็เอ�ไปใช้ได้

ครูได้พิจ�รณ�คัดเลือกพระพุทธ รูปที่มีลักษณะงดง�มที่สุดเพียงองค์เดียว นำ�ไปหล่อทองเหลือง ปิดทอง และจะนำ�ขนึ้ น้อมเกล้�ฯ ถว�ยแด่พระบ�ทสมเด็จ พระเจ้�อยู่หัว เป็นพระพุทธรูปป�งสม�ธิ น�มว่� “พระพุทธนฤอภัยมงคล” อันมี คว�มหม�ยว่� “พระพุทธเจ้�ผเป็ู้นเหตุแห่ง...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.