จัดระเบียบ‘งาช้าง’วัดทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สกู๊ปพิเศษ -

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหาร พศ. ส่วนกลาง และ ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แจ้งให้ พศจ.ทั่วประเทศ แจ้งไปยังวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายใ­หม่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้น หากวัดใดมีงาช้างที่พุทธศาสนิกชนบริจาค หรือมีสิ่งของ เครื่องใช้ทำาจากงาช้างไว้ในครอบครอง เช่น พัดยศ เป็นต้น ให้ประสานงานกับ พศจ. ทุกจังหวัด เพื่อดำาเนินการขึ้นทะเบียนงาช้างให้ถูกต้องตามกฎหมา­ย พร้อมเน้นย้ำาให้หน่วยงานส่วนกลาง และ พศจ. ในพื้นที่ ให้ความรู้วัด และอำานวยค­วามสะดวกใน­การขึ้นทะเบียนงาช้าง

นายพนม กล่าวต่อว่า ได้เน้นย้ำาวัดทั่วประเทศว่า หากไม่ขึ้นทะเบียนอาจจะส่งผล กระทบกับวัดต่าง ๆ เพราะจะมีโทษตาม พ.ร.บ.งาช้าง โดยกำาหนดใ­ห้ผู้มีงาช้างบ้าน รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทำาจากงาช้างบ้านไว้ในครอบครอง จะต้องแจ้งการครอบคร­องต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การนำาเข้าส่งออกงาช้างบ้าน จะต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับผู้ประสงค์ค้างาช้างบ้าน หากฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ดังนั้น พศ. จึงขอให้วัดทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย

ผอ.พศ. กล่าวอีกว่า สำาหรับการแจ้งครอบครองง­าช้าง ในบทเฉพาะก­าล ระบุให้เปิดรับ แจ้งเป็นเวลา 90 วันนับจากบัดนี้จนถึงวันที่ 21 เม.ย. 2558 โดยในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้ง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนท้องที่ต่างจังหวัด แจ้งการครอบคร­องได้ที่ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา อย่างไรก็ตาม หากวัดมีข้อสงสัยประการใดใ­ห้ ประสานกับ พศจ. ในพื้นที่ได้ทันที นอกจาก นี้ พศ. ยังได้เน้นย้ำาให้ พศจ. ให้ความรู้แก่วัดให้ รับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและกา­รจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ด้วย

ด้านนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ. สำานักงานพระพุทธศาสนา จ.สมุทรสงคราม ใน ฐานะรองโฆษ­ก พศ. กล่าวว่า วัดต้องปฏิบัติตามกฎหมายก­ารขึ้นทะเบียนงาช้าง โดยสามารถ ดาวน์โหลดใบการแ­จ้งครอบครองง­าช้าง ได้ที่ WWW.DNP.GO.TH และทางวัดจะต้องวัด ความยาวของ­งาแต่ละกิ่ง ส่วนโค้งด้านในด้านนอก รอบวง รวมถึงต้องชั่งน้ำาหนัก ถ่ายรูป ลง ในบันทึกแบบฟอร์มของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ได้มอบหมายให้ พศจ. เร่ง แจ้งให้เจ้าคณะปกครอง แจ้งไปยังวัดให้รีบดำาเนินการ สำาหรับงาช้างส่วนใหญ่ วัดรับมาจากการ บริจาคและนำาม­าถวายเป็นพุทธบูชา จะมีตั้งแต่งาช้าง เครื่องประดับ ของใช้ เช่น ตะเกียบ ปลัดขิก ลูกประคำา พระเครื่องที่แกะด้วยงาช้าง เป็นต้น อย่างที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พุทธศาสนิกชนนำางาช้างมาถวายหล­วงพ่อบ้านแหลม และส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำาทะเบียนไว้ ดัง นั้น เมื่อกฎหมายมีกำาหนดระยะ­เวลา 90 วัน ให้วัดต้องทำาทะเบียนและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.