ſ อัยการยื่นฟ้องคดีข้าวจีทูจี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่สำานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุรศักด์ิ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ สำานักงานการสอบ­สวน นายชุติชัย สาขากร อธิบดีอัยการสำานักงานคดีพิเศษ และนายโกศล วัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำา­นักงานอัยการ สูงสุด เป็นตัวแทนอัยการสูงสุดในฐานะโจท­ก์ได้ ยื่นฟ้อง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว. พาณิชย์และ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธ­านอนุกรรมการพิจารณาระบาย­ข้าว นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่าง ประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรม การค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้อำานวยการ สำานักงานค้าข้าวต่างประเทศ และพวกรวม 21 ราย ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง ตำาแหน่งทางการเมือง กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อ รัฐ(จีทูจี) พร้อมสำานวนเอ­กสารหลักฐานรวม205 ลัง 1,628 แฟ้ม จำานวน 7 หมื่นกว่าหน้าโดยวัน นี้ไม่มีตัวผู้กล่าวหามายื่นฟ้องด้วย ส่วนพยานของ อัยการเตรียมไว้ประมาณร้อยกว่ารายท้ายคำาร้องยัง ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวหรือออกนอกประ­เทศ แต่ถ้าหากศาลสอบ­ถามมาก็จะพิจารณาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาต หรือเสี่ย เปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจชื่อดัง ก็ เป็นจำาเลยในค­ดีนี้ด้วย โดยเป็นบุคคลสำาคัญ เพราะก่อนหน้านี้เคยถูกฟ้องต่อศาลแขวง สมุทรปราการ ฐานยักยอกข้าวกระทรวงพ­าณิชย์ ส่งไปขายอิหร่าน 2 หมื่นตัน มูลค่า 200 ล้านบาท ซึ่งศาลแขวงสมุทรปราการพิพากษาจำาคุก 6 ปี ปรับ 12,000 บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.