ſ เผยคดีละเมิดสถาบันลดลง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)กล่าว ภายหลังการเปิดสัมมนาเรื่อง “พิทักษ์ชาติและ สถาบัน” ว่า ก่อนที่ คสช.จะเข้ามาได้มีการละเมิด สถาบันทั้งทางตรงและ­โซเชียลมีเดีย คสช.จึงต้อง ใช้ยาแรงดำาเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยการใช้ กฎหมายที่เข้มแข็งคือกฎอัยการศึกโดยให้คดีที่ ละเมิดสถาบันต้องขึ้นสู่ศาลทหารจาก­การ ประเมินพบว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลเพราะคดี เหล่านี้ลดน้อยลงแต่เมื่อใช้ไปนานได้มีเสียงท้วง ติงว่าคดีที่ขึ้นศาลทหารได้กระทบกับสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน­ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ คสช.ขอ ชี้แจงว่าได้พิจารณาตั้งแต่ต้นแล้วเห็นว่าในอดีต คณะยึดอำานาจใช้อำานาจกว้างขวางมากก­ว่านี้ใน ฐานะนักกฎหมายได้คำานึงถึงหลักนิติธรรมโดย มองถึงจุดที่สร้างสมดุลเมื่อเหตุการณ์รุนแรงเราก็ ใช้ยาแรงเพื่อให้สิ่งที่เป็นภัยร้ายนั้นหมดไปถ้าภัย ร้ายเบาลงเรา­ก็เสนอมาตรกา­รที่เบาลง สถานการณ์ ที่น่าจะผ่อนปรนได้คือรัฐธรรมนูญออกมาชัดเจน แล้ว แต่ถ้าสถานการณ์รัฐธรรมนูญชัดเจน อย่าง ในเดือน ส.ค. หรือ มิ.ย. มีความชัดเจน ตนอาจ จะเสนอมาตร­การผ่อนปรนเพื่อสร้างความ สมดุลได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.