แฉสหรัฐมีส่วนทำาตำารว­จปินส์ตายหมู่

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ -

ล้มเหลว ... นางเกรซ โพ วุฒิสมาชิกแสดงสา�เนารายงานข­องคณะกรรมก­ารสอบสวนตา�รวจฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับปฏิบัติการล้มเหลวในปฏิบัติการปราบปรา­มกลุ่มกบฏซึ่งท�าให้ต �า รวจคอมมานโ­ดเสียชีวิต 44 นายนั้น สหรัฐมีบทบาทส า�คัญ (เอเอฟพี)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.