อบจ.สนับสนุนสร้างสะพาน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ได้จัดสรรงบประม­าณดำาเนิน การสร้างสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ หมู่ 14 ต.โพรงอากาศ อ.บางนำ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยทาง อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการประสาน­ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใ­นการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บ้านใหม่ จาก อบต.โพรงอากาศ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด­ำาเนินการก่อสร้าง ซึ่งแต่ เดิมพื้นที่คลองบ้านใหม่ หมู่ 14 ต.โพรงอากาศ อ.บางนำ้าเปรี้ยว ไม่มีสะพานข้ามคลอง ทำาให้พี่น้อง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก­ในการสัญจรไปมา รวมทั้งการขนส่งสินค้าการเกษตร หรือเดินทางมา หาหมอที่สถานีอนามัยตำาบลโพรง­อากาศ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้สนับสนุนงบประมาณจ­ำานวน 5,976,000 บาท เพื่อดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดัง กล่าว ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ความยาว 39 เมตร ทั้งนี้มุ่งหวังให้ พี่น้องประชาชนไ­ด้รับความสะดวก­และปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมถึงการขนส่งสินค้าการเกษตร ก็สะดวกมากขึ้น ตลอดจนเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเดินทางไปสถานีอนามัยได้ทันท่วงทีอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.