เดินหน้า พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ ฉบับใหม่

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำานวยการ สำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทา­น เปิดเผย ว่าในปี 2558 กรมชลประทา­นได้เร่งทำาการ ปรับปรุง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เพื่อให้สามารถขยาย­การจัดรูปที่ดินได้เพิ่ม ขึ้น โดยลดขั้นตอนทางกฎห­มายที่มีความซับซ้อนที่ ทำาให้การจัดรูปที่ดินเกิดความล่าช้า และให้ ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังยกเลิก พ.ร.บ.คันและ คูนำ้า พ.ศ. 2505 โดยปรับปรุงกระบวนการ­ในการ จัดทำาคันและคูนำ้าใหม่ให้ดำาเนินการในแบบก­ารจัด ระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม­และอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.จัด รูปที่ดินฯ พ.ศ. 2558

สำาหรับพระราชบัญญัติคันและคูนำ้า พ.ศ. 2505 ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย­ว่า ด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม­นั้นจะเป็นไปใน ทิศทางที่เกษตรกรในแ­ต่ละแปลงนามีนำ้าใช้อย่างพอ เพียงและเหมาะ­สม ใช้นำ้าแต่น้อยเกิดประโยชน์สูง สุด ซึ่งจุดนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานรากใน­การทำา เกษตรกรรมใ­ห้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการ­แข่งขัน กับนานาประเท­ศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของ ประเทศโดยร­วมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

“พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ได้ทรงลงพระปร­มาภิไธยให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ต่อมาประกาศใ­นราชกิจ จานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และ ในปี 2558 นี้ คาดว่าจะสามารถ ทำาการจัดรูปที่ดินได้ประมาณ 3 หมื่นไร่ในเขต เขื่อน แควน้อย จ.พิษณุโลก และ จ. มหาสารคาม” นาย สิริวิชญ กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.