โฉ่อนุบอร์ดสปส.ส่อประโยชน์ทับซ้อน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่22 มี.ค. น.ส.วิไววรรณ แซ่ เตีย ประธานคณะก­รรมการสมาน­ฉันท์แรงงาน ไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีที่มีอนุกรรมการ บริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม บางคน เปิดบริษัท เพื่อรอช้อนซื้อหุ้นบริษัทนำ้ามันราย ใหญ่ของประเทศซึ่งสำานักงานประกันสังคมถือ หุ้นอยู่ ทำาให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ เหมาะสมเนื่องจากส่อว่า อาจจะมีผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่ว่า ตนพอจะทราบ­เรื่องนี้แล้ว แต่ ในรายละเอียดนั้น ยังไม่มีความชัดเจนมากพอ อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการนำาเงินกองทุน ประกันสังคมไปลงทุนก็ดีหรือกรณีบอร์ดประกัน สังคมและอนุกรรมการบาง­คนมีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม ส่อในทางลบนั้น ทาง คสรท.ได้ยื่น หนังสือให้ พล.อ.สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว. แรงงาน เพื่อตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้า ตนจะขอ เข้าพบฝ่ายการเมืองทั้ง รมว.แรงงาน รวมถึง นายนพดล กรรณิกา ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ใน ฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำากับดูแลประกัน สังคม เพื่อคุยเรื่องความคืบหน้าในการตรวจ­สอบ กรณีดังกล่าว

น.ส.วิไววรรณ ยังกล่าวถึงการติดตาม ความคืบหน้าของการปฏิรูปประกันสังคมว่า ขณะ นี้การปฏิรูปประกันสังคมเงียบมาก จนไม่รู้ว่ามีการ ดำาเนินการอะไรไป­ถึงไหน หรือมีปัญหาอะไรเกิด ขึ้นในขั้นตอนการปฏิรูปบ้าง จึงอยากจะตั้งคำาถาม ว่า การปฏิรูปประกันสังคม ครั้งนี้ ทำาเพื่อใคร ถ้า ทำาเพื่อผู้ประกันตนจริงก็ขอเรียกร้องให้มีการเปิด เผยรายละเอียดความคืบหน้าของการปฏิรูปเป็น ระยะ ๆ ไม่เช่นนั้นการปฏิรูปฯจะถูกมองได้ว่า เป็นการเอื้อต่อการทำางาน­ของเจ้าหน้าที่มากกว่า เอื้อสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน

“คสรท.จะติดตามความคืบหน้า ข้อ เรียกร้องที่ขอให้มีการตรวจสอบ­ประกันสังคม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้ เงียบหายไปจาก­สังคม” น.ส.วิไววรรณ. พื้นที่ทั่วประเทศพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้การ ปลูกหญ้าสายพันธ์ุเนเปียร์ปากช่อง 1 โครงการ ดังกล่าวมีระยะเวลาดำ­าเนินการ 6 ปี นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติการปรับแผนการดำา­เนินงานโครง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า ของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ศักยภาพเกษตร­กรไทยและสม­าชิกสหกรณ์จะ ได้รับประโยชน์ในการเข้าเตรียมยกระดับอาชีพ เข้าสู่เออีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.