พิธีถวายมุทิตาสมเด็จพุฒาจารย์

Daily News Thailand - - ข่าวทั่วไทย -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มี.ค.ที่ วัดโพรงอากาศ ต.โพรงอากาศ อ.บางนา้�เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวน ปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระราชา คณะรูปแรกของชาว­แปดริ้ว โดยมีสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน ้�า ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเดชา ใจยะ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรมว. ศึกษาธิการ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีตรมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี นางฐิติมา ฉาย แสง อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉาย แสง นายกเทศมนต­รีเมืองฉะเชิงเทรา พระ เถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ และ ประชาชนชาว­แปดริ้ว เข้าร่วมถวายมุทิตาสัก การะเป็นจานวนมาก� ส่งผลให้บรรยากาศ ภายในวัดโพรงอากาศ­คึกคักไปด้วยพี่น้อง ประชาชนจ า� นวนมาก

ส�าหรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เดิมชื่อนายสนิท วงษา เกิดเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2485 บรรพชาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2498 ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2506 ณ วัดเกาะแก้ว เวฬุวัน และสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวน ปญฺโญ) ได้รับวิทยฐานะมากม­าย โดยในปี 2501 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สา�นักเรียนคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2519 สอบได้เปรียญ ธรรม 9 ประโยค ส า�นักเรียนวัดไตรมิตรวิทยา ราม ปี2552 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อพัฒนา มหา วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และยังได้รับ สมณศักดิ์มากมาย

ซึ่งในปี 2557 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณ­ะ ปัจจุบันสมเด็จพระ พุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) อายุ 72 พรรษา 51 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 9 ประโยค ปัจจุบันดา�รงตา�แหน่งต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 5 เป็นประธาน คณะกรรมการ­ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ ส�าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) เป็นเจ้า คณะใหญ่หนตะวันออก และเป็นกรรมการ มหาเถรสมาค­ม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.