ปอกเปลือกพระ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ผมว่�เป็นหน้�ทขี่องช�วพุทธทุกคนนะร่วมเป็นเรี่ยวแรง ในก�รสืบทอดพุทธศ�สน�เพื่อสังคมแห่งปัญญ� นอกจ�ก ทะนุบำ�รงุก็ควรตรวจสอบ­อะไรไม่ชอบม�พ�กล ชัดสุดพฤติก�รณ์ เกี่ยวข้องเจ้�อ�ว�ส,พระลูกวัด,ลูกศิษย์วัดบ�งร�ยในวัดธรรมก�ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.