เกียร์ห้าเขต ศก. พิเศษ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น นโยบายสา�คัญในจา�นวนหลาย ๆ เรื่องที่รัฐบาล ภายใต้การนา�ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พยายามใส่เกียร์ห้าเร่งเดินหน้าสุดตัว

ทว่าการเทงบลง­ทุนไปในโครงก­ารขนาด ใหญ่ในหัวเมืองต่าง ๆ ท่ามกลางสภาว­ะ เศรษฐกิจที่ไม่กระเตื้อง ก็ได้แต่คาดหวังว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนให้ขับ เคลื่อนต่อไปได้

หลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ศ ไม่นานก็ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ­นโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน และ ะ กา�หนดให้ 5 จังหวัด คือ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจ พิเศษ จากนั้น กนพ. ได้มีมติเลื่อน หนองคาย จากจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ขึ้นมา อยู่ในระยะแรกด้วย รวมจังหวัดเขตเศรษฐกิจ เฟสแรก 6 จังหวัด 7 ด่าน โดยสงขลามี 2 ด่าน คือ สะเดา และปาดังเบซาร์

แต่ละจังหวัดก�าหนดพื้นที่ตาบลใด� เป็นเขตเศรษฐกิจบ้าง ผมไม่อยากพูดถึงเพราะ ไม่อยากให้นักเก็งกา�ไรที่ดินแห่กันไปซื้อที่ดิน เก็งก�าไรกันไปมากกว่านี้ บางพื้นที่ราคาซื้อ ขายขึ้นไปหลายสิบเท่าแล้ว ขนาดนักค้าที่ดิน แทบจะเดินชนกันตายก็ว่าได้

วันนี้ภาครัฐตั้งงบประมาณไ­ว้กว่า1 แสน ล้านบาทสา�หรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานรวมทั้งด่านชายแดน สถานีขนส่ง สินค้า ปรับปรุงสนามบิน เป็นต้น

ขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร ประธาน กมธ. คมนาคม ได้แต่งตั้ง พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ สนช. เป็นประธานคณะ­ทา�งานศึกษาและติดตาม ความก้าวหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ รองรับแผนคมนาคม­ของประเทศ โดยชุดนี้จะเน้น ทะลวงอุปสรรคของแผ­นด้านคมนาคมเป็นสา�คัญ

เรียกว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ต่างช่วยกันปลุกปั้นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ กันคนละไม้คนละมือ

แม้ว่าทั้ง6 จังหวัด จะมีขนาดทางเศร­ษฐกิจ รวมกันเพียง 2.7 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี แต่ก็มี มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2557 รวมกันกว่า 8.6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ของ มูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดของไทย และการมี แผนคมนาคมข­นส่งมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท มา เสริมในหลายส่วนจะช่วยเขตเศรษฐ­กิจพิเศษเหล่า นี้โดดเด่นและขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต

ย้อนดูตัวเลขข้อมูลพื้นฐานในปี 2557 ทั้ง 6 จังหวัดสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ รวมกัน 9,825 ล้านบาท มีโครงการลงทุนจาก บีโอไอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 30 โครงการ คิด เป็นเม็ดเงิน 4,947 ล้านบาท มีโรงงานที่ได้รับ อนุญาตประกอบกิจการ กว่า 200 แห่ง และมี นักท่องเที่ยวผ่านแดนราว 4 ล้านคน

ตามแผนงาน รัฐบาล เตรียมโครงการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรใน ภาพรวม 6 ปี (2558-2563) ไว้จา�นวน 166 โครงการ วงเงิน 1.09 แสนล้านบาท อาทิ ถนน สายหลัก-สายรองที่มุ่งสู่ด่านชายแดน สะพาน ข้ามแม่นา้�เมยแห่งที่ 2 ด่านศุลกากร พัฒนา สนามบินแม่สอด ปรับปรุงทางรถไฟคล­อง 19คลองลึก สถานีขนส่งสินค้า เป็นต้น

ระยะเร่งด่วนจะใช้งบปี 2558 จ า� นวน 2,642 ล้านบาท และงบปี 2559 จานวน� 7,924 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของงบที่ตั้งไว้

ล่าสุดที่ประชุม กนพ. เห็นชอบใน หลักการ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง แม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่นา้�เมย แห่งที่ 2 วงเงิน 3,900 ล้านบาท ในจา�นวนนี้เป็นเงิน ช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลเมียนมาร์ จ า� นวน 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างถนนเชื่อม ต่อกับสะพานแม่น้า�เมยแห่งที่ 2 ในฝั่งเมียนมาร์ งานนี้ต้องเอาใจเพื่อนบ้านเพื่อแลกกับผลที่ จะได้ในระยะยาว

ทว่าบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องเขตแดน ซึ่ง กนพ. ได้มอบหมายให้กระทรวงการ­ต่าง ประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการหาข้อยุติเรื่อง เขตแดนและก­ารใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้าง อาคารด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ขณะ ที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก หาข้อยุติเรื่องการกา�หนดพื้นที่พัฒนาด่านถาวร ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

หากทุกโครงการสา­มารถเดินหน้าได้ ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังเอาไว้ ประกอบกับตัวเลข การค้าชายแดนที่เป็นจุดแข็งสา�คัญ และคาดว่า หากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว มูลค่าการค้าชายแดน น่าจะแตะระดับ 1 ล้านล้านบาทภายใน­สิ้นปีนี้

เป็นทั้งความหวังและทางรอด­ของรัฐ นาวา คสช. ไปพร้อม ๆ กัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.