ผิดพล�ดจ�กคว�มประม�ท

Daily News Thailand - - การเมือง -

ไม่น่�เชื่อว่�จะเกิดเหตุน้ำ�ท่วมชนิดหนักสุดก็

ว่�ได้บริเวณย่�นศูนย์ก�รค้�กรุงเทพฯ หลังจ�กที่โดนพ�ยุฤดูร้อน ถล่มใจกล�งกรุง อีกวันพ�ยุฝนฤดูร้อนก็ไปถล่มย่�นตอนบนของ กรุงเทพฯในช่วงค่ำ� ทำ�ให้เกิดน้ำ�ทว่มขังบนพื้นผิวถนน รถร�ตดิขัด อย่�งหนักประช�ชนคนกรุงเดือดร้อนกันไปทั่ว วันแรกที่เกิดปัญห� น้ำ�ท ่วมขังม�กก็รู้ถึงปัญห�คว�มผิดพล�ดว่�เกิดจ�กส�เหตุอะไร แม้ว่�วันแรกจะมีก�รระดมกันแก้ไขจนน้ำ�ท ่วมคลี่คล�ยลงไป ภ�ยในไม่กี่ชั่วโมง แต่วันที่สองที่เกิดเหตุท่วมม�อ ีกครั้ง ซึ่งท�ง กทม.รู้ปัญห�แล้วว่�ม�จ�กเหตุใด แต่ก็ผิดพล�ดอีกก็เพร�ะคว�ม ประม�ทที่ไม่ได้มีก�รเตรียมแผนป้องกันทั่วทุกจุดของกรุงเทพฯ

แม้ว่� ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร

ผู้ว่�ฯ กทม.

ยอมรับคว�มผิดพล�ดที่ไม่ได้เตรียมก�รไว้ เพร�ะค�ดก�รณ์ผิด โดยนึกไม่ถึงว่�พ�ย ุฝนที่ตกในกรุงเทพฯจะรุนแรงขน�ดนี้ และ กล่�วให้ช�วกรุงยอมรับชะต�กรรมว่� กรุงเทพฯเป็นเมืองน้ำ� เป็น เมืองฝน ถ้�ไม่อย�กเจอน้ำ�ท ว่มก็ให้ขึ้นไปอยู่บนดอย ซึ่งคำ�กล่�ว ดังกล่�วนั้นมีกระแสวิพ�กษ์วิจ�รณ์สะท้อนกลับไปถึงคำ�พ ูดของ ผู้ว่�ฯ กทม. อย่�งหนักหน่วงว่�ไม่เหม�ะสมในภ�วะวิกฤติที่ช�วกรุง ประสบปัญห�น�้ำท ว่มอยู่ เหมือนไม่ใช่ผู้ว่�ฯ กทม.ที่ช�วกรุงล้�น คนเศษเลือกเข้�ม�ท �ำหน้�ท ดูี่แลคนกรุงทั้งชีวิต ก็เป็นบทเรียนของ เหตุก�รณ์หนึ่งที่ช�วกรุงต้องจดจำ�อย่�งแน่นอน

ปัญห�ดงักล่�วจะแก้ปัญห�แบบเดิมไม่ได้ ดัง

คำ�กล่�วของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ที่กล่�ว ได้ถูกต้องที่สุด เพร�ะฉะนั้นจึงเป็นหน้�ทขี่องผู้ว่�ฯ กทม. และทีม ง�นผู้บริห�รทั้งหมดต้องมีก�รเตรียมแผนระบบร­ะบ�ยน้ำ�ต�มคู คลองท่อระบ�ยน้ำ�ต �่ ง ๆ อยู่ตลอดเวล� มิใช่คิดว่�เป็นหน้�แล้ง ฤดูร้อน ไม่ต้องเตรียมก�รแก้ไขปัญห�อะไรล่วงหน้� รอไว้ใกล้ฤดู ฝนถึงค่อยม�เตรียมแก้ไขปัญห�น ้ำ� ท ่ว มจ�กฝนตก เหตุก�รณ์นำ้� ทว่มกรุงเมื่อสองวันที่ผ่�นม�จงึบ่งบอกให้ประช�ชนได้รับรู้ว่�คว�ม ผิดพล�ดจ�กคว�มประม�ทที่ไม่ได้ศึกษ�ค�ำพย�กรณ์ในเรื่องฝนฟ้� อ�ก�ศอย่�งละเอียดถี่ถ้วน

สถ�นก�รณ์นำ้�ท่วมขังจ�กฝนตกหนักใน

กรุงเทพฯช่วงหน้�ร้อนก็เป็นอุท�หรณ์ในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� ท ี่ค�ดก�รณ์ผิดได้เป็นอย่�งดี เพร�ะฉะนั้นจังหวัดต่�ง ๆ ที่มัก ประสบปัญห�น้ำ�ท ่วมจึงไม่ควรประม�ทในก�รเตรียมก�รแก้ไข ปัญห�น �้ำทว่ม เพร�ะปริม�ณน้ำ�ฝนที่จะตกลงม�นนั้ไม่ส�ม�รถค�ด ก�รณ์ได้ว่�จะตกม�กน้อยเพียงใด ดังนั้น ณ วันนี้เป็นต้นไปทุก จังหวัดทั่วประเทศไทย­ควรเตรียมก�รว�งแผนแก้ไขให้ดีเพื่อป้อง กันมิให้เกิดเหตุน้ำ�ท ่วมสร้�งคว�มเดือดร้อนให้แก่ประช�ชน ที่ สำ�คญัก็คือทุกจังหวัดจะต้องมีแผนแก้ไขน้ำ�ทว่มในทุกฤดูก�ล มิใช่ ว�งแผนแก้ไขเฉพ�ะฤดูฝนเท่�นนั้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.