5ตระกูล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

โอนไปให้บุคคลอื่น นำาไปเยียวยาผู้เสียหาย สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หลังจากศาลล้ม ละลายกลางมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ขณะที่ ดี เอสไอ เล็งตรวจสอบ 5 ตระกูลดัง เชื่อมโยง ทำาธุรกรรมการเงินต้องสงสัยจากอดีตประธาน กรรมการดำา­เนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น แฉมีทรัพย์สินแอบซุกซ่อนไว้ใน กำาแพงบ้านด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.