งานเปิดโลกทะเลโค­ลน

Daily News Thailand - - ข่าวทั่วไทย -

เมื่อ วันที่ 29 มี.ค. นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ ทวีสุข นายอา�เภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เปิด เผยว่า อา�เภอบ้านแหลมร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน� และ องค์กรภาคเอกชน­ร่วมกันจัดงานเปิดโลกทะเล โคลน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2558 ณ บริเวณตลาดกิ่งแก้ว ใกล้วัดลักษณา ราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมใน งานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการของ หน่วยงานราชกา­รต่าง ๆ โดยเฉพาะโค­รงการ พระราชด �าริในพื้นที่บ้านแหลมซึ่งมีถึง 3 โครงการ ที่จะมาแสดงให้พี่น้องประชาชนไ­ด้ชม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.