ระบบทำาให้เสียหาย

Daily News Thailand - - การเมือง -

การที่กรมการบินพลเรือนของไทย

ปัญหาดังกล่าว

ได้รับแจ้ง

จากกรมการบินพลเรือนประเทศญี่ปุ่น อ้างถึงผลการตรวจ­สอบจาก องค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) พบข้อบกพร่องที่มีนัย สำาคัญต่อความปลอดภัย ในกระบวนกา­รรับรองการเดินอากาศของ กรมการบินพลเรือน ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงไม่อนุมัติการขยายหรือ เปลี่ยนบริการขนส่งทางอากาศ คือการเพิ่มท่าอากาศยานห­รือเปลี่ยน แบบอากาศยา­น ที่จะบินจากไทยไปป­ระเทศญี่ปุ่น และจะเพิ่ม ความถี่ในการตรวจส­อบอากาศยาน­ของไทยมากขึ้น โดยมีสายการ บินแบบเช่าเหมาของไท­ย 4 สาย ที่จะไม่ได้รับอนุมัติการบินในช่วง เทศกาลสงกร­านต์ ถือเป็นความเสียหายที่ซ้ำาซ้อนใหญ่หลวงที่จะส่ง ผลกระทบกว้างขวางยิ่ง

ข้อบกพร่องของกรมกา­รบินพลเรือนที่องค์การ

การบินระหว่างประเทศตร­วจพบมีหลายรายการ ที่สำาคัญต้องการให้ กรมฯซึ่งทำาหน้าที่ทั้งหน่วยงานกำากับกิจการกับการบริหารจัดการแยก ภารกิจออกจากกัน โดยมีรายงานว่าการตรวจสอ­บเมื่อเดือน ก.พ. กรมการบินพลเรือนได้คะแนนต่ำาสุด อย่างไรก็ดี องค์การการ บินระหว่างประเทศให้เวลาไทยแก้ไข ภายในวันที่ 30 พ.ค. จากนั้น จึงจะประกาศต่อสาธารณะ แต่ก่อนถึงกำาหนด ทางการญี่ปุ่นก็สั่งห้าม สายการบินแบบเช่าเหมาลำาเข้าประเทศเสียก่อน ทั้งนี้ กรมการบิน พลเรือนยืนยันว่า องค์การการบินระหว่างประเทศ ไม่มีสิทธิตรวจ สอบสายการบินพาณิชย์ และไม่มีสิทธิสั่งห้ามทำาการบินในประเทศ อื่น เพราะเป็นอำานาจการ­ตรวจสอบภาย­ในของแต่ละประเทศ

สิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากทำาค­วามเสียหายโดยตรง­กับ

กิจการท่องเที่ยวที่จะไปยังประเทศญี่ปุ่น ยังอาจส่งผลให้ประเทศอื่น ถือเป็นแบบอย่าง อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รมว.การต่าง ประเทศ ไปเจรจา เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ โดย พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหานี้วันหน้าต้องไม่เกิดขึ้นอีก กำาลังแก้โครงสร้างใหม่ ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดูแลแค่ 9 คน จึงสั่งให้ เร่งทำาเพื่อขออนุมัติงบประมาณใน­คณะรัฐมนตรีโดยด่วน

เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่า

ระบบการทำา­งานของภาครัฐ ยังก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลง และ มาตรฐานสาก­ล ที่ปัจจุบันเป็นเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกันทั้งโลก การอ้าง อำานาจความ­รับผิดชอบ มาตรฐานเฉพ­าะขอบเขตปร­ะเทศเพียงอย่าง เดียวยังไม่เพียงพอ การขาดแคลน­เจ้าหน้าที่และไม่สามารถหาคน­มา ทดแทนได้เพราะค่าตอบแทนตำ่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยัง ต้องทำาให้องค์กรพร้อมจะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่ ตลอดเวลา ทั้งนี้ ระบบงานที่ไม่ทันสมัย นอกจากทำาใ­ห้ไม่สามารถ แข่งขันได้ ยังจะถูกคู่ค้าหรือคู่แข่งเอาเปรียบ โดยไม่สามารถต่อสู้ได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.