Daily News Thailand

Healththic­ket

-

ธ เว็บไซต์ที่สามารถตอบโ­จทย์สำาหรับผ้ป่วยต่างชาติ เว็บไซต์ที่สามารถตอบโ­จทย์สำาหรับผู้ป่วยต่างชาติ ที่ จะเดินทางมารักษาโรคในปร­ะเทศไทย ทั้งการเลือกโรง พยาบาล เลือกแพทย์ นัดหมายเวลาก­ารรักษา ฯลฯ ที่ประหยัด ทั้งเวลา คำานวณค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้เข้า ประเทศ ซึ่งประเทศไทย­ถือเป็นอีกจุดหมายปลายท­างของการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของ ทีม Healththic­ket ได้รับการตัดสิน ให้ชนะเลิศในโครงการ­ประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิด พลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท

โครงการประ­กวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจ ไทย” เวทีที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน แนวคิดธุรกิจ นอกจากเงินรางวัลแล้ว ยังมีการให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการทำาธุรกิจ ทั้งกิจกรรม GSB Camp สำาหรับผู้เข้า รอบ 100 ทีม และสำาหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มีการ เชิญนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ชั้นแนวหน้า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร และแบ่งปันประสบการณ์ ให้คำาปรึกษาแนะนำา กลยุทธ์ให้แต่ละทีมอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้นักธุรกิจเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเจรจาธุรกิจสำาหรับแผนงานที่สนใจได้ทันที ซึ่ง ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับบรรดาสตาร์ทอัพอีกด้วย

ทีม Healththic­ket มีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ ทรัพย์ศรีโสภา ทรัพย์ศรีโสภา, นา นายธย จีรพงศ์ ทรัพย์ศรีโสภา และ นาย ธนากร เตือนวชาติ โดยทั้งสามคน บอกว่า เว็บไซต์เพิ่งจะเปิดตัวไปและ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเป็น รูปธรรมแล้ว โดยมีผู้ป่วยชาวอินเดีย แต่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้า มาหาข้อมูลในเว็บไซต์และสามารถ ประสานจนได้พบแพทย์ที่ตรงกับความ ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเฉพาะ ผู้ป่วยต่างชาติเท่านั้น ผู้ป่วยในประเทศ ไทยก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน และในเร็ว ๆ นี้จะเพิ่มความ สะดวกให้กับผู้บริโภค โดยจะจัดทำาเป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับ ใช้บนโทรศัพท์มือถือด้วย

สำาหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PITAK โดย นายรัฐชาติ พลแสน เจ้าของผลงาน โครงการออก­แบบ ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชน หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของ ชุมชนบ้านเมืองน้อย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท ที่ นำาความรู้ที่ศึกษามา ต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นบ้าน ของตนเอง ในตำาบลศรีสว่าง อำาเภอนาโพ­ธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ จากเครื่องจักสาน ธรรมดา ให้เป็นของ ประดับและตกแต่ง ระดับพรีเมียมอาทิ โคมไฟ และของ ตกแต่งตามความต้องการของตล­าด เพิ่มมูลค่าให้กับ หัตถกรรมพื้นบ้าน รวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Lawender ประกอบ ด้วย นายตรัย สัสตวัฒนา , นางสาวพีรดา สุภรพันธ์ และ นางสาวชัชชญา พุ่มเหมือน เจ้าของผลงาน ู่ Wแ๊เแR ที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้ผู้ที่ต้องการคำาปรึกษา เข้าถึงนัก กฎหมายที่มีคุณภาพ ทำาให้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธ­นาคาร

 ??  ?? พลังงานบริสุทธิ์
พลังงานบริสุทธิ์
 ??  ??

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand