เรารักพระบรมฯ

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

29 พฤศจิกายน การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) “นายพรเพชร วิชิตชลชัย” ประธาน สนช. ตามที่มีประกาศสา�นักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปน­าแต่งตั้งพระ รัชทายาทไว้แล้ว บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จ พระบรมโอรส­าธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ วงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว ครม. จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และ ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภา อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป “นายวิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี กระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 1. ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. 2. ประธาน สนช. แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ 3. ประธาน สนช. เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ 4. เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช. จะแจ้งให้ ประชาชนทรา­บ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้งหมดต้องประกาศใน­ราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระบรมโอร­สาธิ ราชฯ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โอกาสในการ­ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้สนองพระราช­ประสงค์ โรงเรียนมัธยม พัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กา�แพงเพชร สุราษฎร์ธานี โรงเรียน มัธยมสิริวัณณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา ทรงรับ โรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ พระราชทานค­า�แนะนา� โครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบ อาชีพเลี้ยงตนและครอ­บครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้เสด็จพระราชดา�เนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติด ตามผลการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระเมตต­าห่วงใยเยาวชน­ผู้ ไปพระราชทา­นปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่าง สมเด็จพระบรมโอร­สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จ พระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างโอกาสทาง­การศึกษา “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอร­สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

“มูลนิธิทุนการ ศึกษาพระราชท­าน สมเด็จพระบรมโอร­สาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร” มีนักเรียนทุนทั้งหมด 8 รุ่น (สนช.) ยังด้อย เมื่อ คงไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยน า้� พระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาล ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนช­าวไทย “เรารักพระบรมฯ”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.