‘วันสิ่งแวดล้อม ไทย’

Daily News Thailand - - เกษตร - “ทิด ทางไทย”

“…ได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่ว โลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ รู้… เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนไปในอาก­าศมาก จะทำาให้เหมือน เป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้น น้ำาแข็งจะละลายลง­ทะเล รวมทั้งน้ำาในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะสิ่งของที่ร้อนย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้ำาพองขึ้นก็จะทำาให้ที่ที่ต่ำา เช่น กรุงเทพฯ ถูก น้ำาทะเลท่วม…” ส่วนหนึ่งของพระราช­ดำารัส ที่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช พระราช ทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 โดยทรงแสดง­ความห่วงใยต่อ สถานการณ์ปัญหาภาวะ “โลก ร้อน” ซึ่งนับเป็นพระราชดำา­รัส ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของ ประเทศไทย ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ต่าง ๆ ในการดำาเนินงานคุ้มครองสิ่ง แวดล้อมของประเท­ศมาจนถึงปัจจุบัน พล.อ.สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่ง แวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่4 ธันวาคม ทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” และ วันอำสำสมัครพิทักษ์ ทรัพยำกรธรรมช­ำติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้ำนแห่งชำติ ด้วยรำาลึกในพระมหาก­รุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอด ระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองรา­ชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช­าติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ทั้ง อนุรักษ์น้ำา และป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม จึง มอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อม ไทย” ประจำาปี 2559 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นำยสำกล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม กล่าวว่า การจัดงานจะดำาเ­นินการภายใต้แนวคิดหลัก “4 ธันวำคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ รำชัน พระบิดำแห่งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมช­ำติและสิ่ง แวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติ และยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับประชาชนทุกคน ในการเดินตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาท

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่สำาคัญ อาทิ ร่วม ถวายความจง­รักภักดีและแสดงควา­มอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ ร้องเพลงสรรเ­สริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็น เวลา 89 วินาที, การจัดแสดงชุด “ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์รำชัน พระบิดำแห่งกำรอนุรักษ์ วิเคราะห์นโยบายและแ­ผนชำานาญกา­รพิเศษ รักษาราชการแ­ทนเกษตรและ­สหกรณ์จังหวัด พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมกา­รให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) เพื่อพิจารณาการใช้ จ่ายเงินทดรองราชก­ารฯ ในการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัยและ วาตภัย) ด้านการเกษตร ปี 2559 ให้เป็นไป ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ กำาหนด โดยมี นำยฐำนุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ประธานการป­ระชุม ...... ทรัพยำกรธรรมช­ำติและสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการจาก โครงการประ­กวดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ­เฉลิม พระเกียรติฯ, นิทรรศการควา­มสำาเร็จโครงการรณ­รงค์ ลดถุงพลาสติก “89 ล้ำนใบ ถวำยพ่อ” โดยผู้เข้าร่วม งานจะได้รับหนังสือพระราชดำา­รัส : พระบิดาแห่งการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม, หนังสือ 9 เรียนรู้ตามคำาพ่อสอน และหนังสือ พระราช ดำารัส 4 ธันวาคม 2532 ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่ www.deqp.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในงานยังมีพิธี มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน อาทิ โครงกำรประ­กวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษำ 89 ชุมชน ปี 2559, พิธีมอบ ถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงกำรประ­กวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษำ 61 โรงเรียน ปี 2559

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยเฉพาะ การเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช­าติและ สิ่งแวดล้อม จะทำาให้เกิด “แรงบันดำลใจ” ให้กับประชาชน ในการ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้านการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ สำ�คัญ ยังจะเป็นก้ำวสำ�คัญในกำรส่งเสริมบทบำทหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคประช­ำชน ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมช­ำติ เพื่อนำ�ประเทศไปสู่ควำมเป็น “เมืองสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน” ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไปในอนำคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.