วัชระ พัฒนศรี

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

แล้ว ทางกระทรวง­ฯ ยังได้จัดกิจกรรมถามตอ­บปัญหาอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่าง ประเทศเทวะ­วงศ์วโรปการ ซึ่งได้นำาข้าราชการรุ่นใหม่ไปสอน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสงขลา

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.