พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ในวันที่ 5 ธันว�คม เวล� 08.0012.00น.ที่ตึกภปร.ชั้น18และภปร. ชั้น 6 สำ�รองที่นั่งโทร. 08-60360217......... พระร�ชท�นเพลิงศพ

วันอังค�รที่ 6 ธันว�คมนี้ เวล� 18.00 น. ที่วัดมกุฏ กษัตริย�ร�ม.........

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.