งาน วาดด้วยใจนักศึกษา 4 สถาบัน

Daily News Thailand - - Teenzone -

ภาพพระบรมส­าทิสลักษณ์ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ถูกนำามาเป็น แนวคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงาน ขนาด กว้าง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร รวมความยาว กว่า 33 เมตร สร้างความประทับใจให้กับ ประชาชนที่ผ่านไปมา ณ ลานพาร์ค พารากอน เป็นอย่างมาก

ผลงานดังกล่าวรังสรรค์ด้วยใจโดย

นักศึกษา 4 สถาบัน ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีแนวคิด กษัตริย์นักการช่าง , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวคิด กษัตริย์การเกษตร , สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกร­ะบัง แนวคิด กษัตริย์ศิลปิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะ­ช่าง กับแนวคิด กษัตริย์นักดนตรี ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาจิตอาสาเหล่า นี้ ต่างทุ่มเทแรงกายแ­รงใจในการส­ร้างสรรค์ผลงาน ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมซึมซับถึงพระจริยวัตร อันงดงาม สะท้อนถึงนำ้าพระราชหฤทัยความห่วงใย ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยใน­ทุกด้านตลอดระยะ­เวลาที่ ประดับต้นไม้แห่งคำาปณิธานขนาดยักษ์เส้นผ่า ศูนย์กลาง 15 เมตร ตกแต่งกิ่งก้านด้วยแสง ไฟงดงามสว่างไสว เปรียบเสมือนแสงแห่งพระบารมี อันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล ซึ่งกิจกรรมจะจัดถึงวันที่ โพธิสมภารของพร­ะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และได้น้อมนำากระแส­พระราชดำารัส พระบรมราโช­วาท ตลอดจนคำาส­อนของพระอง­ค์มา ใช้เป็นหลักในการดำาเ­นินชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือน “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำาตามพ่อ” หรือปณิธานความดีที่ตั้งใจไว้ว่า จะดำาเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาท โดยเรื่องราวทั้งหมดจะถูก เก็บรักษาไว้ในคลังสมบัติดิจิทัลของ โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติม ความภูมิใจให้เต็มชาติ ในลำาดับต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “ภาคภูมิ แผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็ม ชาติ ได้เปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ กลางปี 2559 เป็นโครงการที่เกิด จากความคิดริเริ่มของ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จำากัด พร้อมผนึกความร่วมมือ สานพลังทุกภาคส่วน ในการเชิญชวนคนไทยทั้ง พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระจริยวัตรอันงดงาม พระองค์ทรงงานหนัก เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้ง ประเทศ พระอัจฉริยภาพและพระ­มหากรุณาธิคุณ ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสืบสานน้อมนำาแนวพร­ะ บรมราโชวาท พระราชดำารัส องค์ความรู้จาก โครงการพระ­ราชดำาริ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีสู่การพัฒนา ตนเอง สังคมและประเ­ทศชาติ ให้ก้าวไปสู่สากล ด้วยความภาคภูมิใจ

นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด กล่าวว่า ขอ เชิญชวนคนไทยใ­ห้มาเขียนข้อความบนแผ่นป้าย “บันทึกความภาคภูมิใจที่ทำาตามพ่อ” ปณิธาน ความดีที่ตั้งใจจะปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นเสมือนคำามั่น สัญญาที่เราคนไทยจะ­ทำาสิ่งที่ดีงามอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศช­าติต่อไป.

ความภาคภูมิใจที่ทำาตามพ่อ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.